Uchwała Nr III/30/2006 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXX/348/2005 w sprawie zaciagnięcia pożyczki na prefinansowanaie projektu pn. PROP na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr III/30/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmianyuchwały Nr XXX/348/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansownie projektu pn. "Program

Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap:

Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 83 ust.1, art. 209 ust. 1 i art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Zmienia się formę zaciągniętej w kwocie 1.538.177,25 zł, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem" z pożyczki krótkoterminowej na pożyczkę długoterminową, refundowaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z docelowym terminem spłaty na 2007 rok.

§ 2

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXVI/301/2005 obowiązuje bez zmian.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXX/348/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmianyuchwały Nr XXX/348/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansownie projektu pn. "Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:16:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie