Uchwala Nr III/27/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr III/27/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.800

01095

Pozostała działalność

3.800

- wydatki bieżące

3.800

600

Transport i łączność

68.597

60004

Lokalny transport zbiorowy

68.597

- wydatki bieżące

68.597

700

Gospodarka mieszkaniowa

49.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

49.000

- wydatki bieżące

49.000

750

Administracja publiczna

31.200

75022

Rady gmin

6.000

- wydatki bieżące

6.000

75023

Urzędy gmin

25.200

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

25.200

25.200

801

Oświata i wychowanie

54.597

80113

Dowożenie uczniów do szkół

54.597

- wydatki bieżące

54.597

Razem

103.597

103.597

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz.700 - Przesuwa się kwotę 49.000 zł na wykonanie robót geodezyjnych.

Dz.801 - Przeniesiona kwota 54.597 zł z transportu lokalnego stanowi koszt dowozu uczniów

do szkół.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:26:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie