Uchwała Nr II/21/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr II/21/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 500.000 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotę 500.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 500.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 500.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

O kwotę 500.000 zł zmniejsza się przychody i wydatki w związkuz tym, iż nie zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację projektu: Budowa dróg wewnętrznych, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 13:59:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie