Uchwała Nr III/32/2006 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


Uchwała Nr III/32/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w kwotach:

przychody - 12.000 zł

wydatki - 18.100 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/32/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

23.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23.000

Stan środków obrotowych na początek roku

11.000

Przychody w tym:

12.000

0690

Wpływy z różnych opłat

12.000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

23.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23.000

Wydatki w tym:

18.100

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

4.000

14.100

Stan środków obrotowych na koniec roku

4.900

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 09:48:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie