Uchwala Nr III/24/2006 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Ożarowice"


Uchwała nr III/24/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236,poz. 2008) oraz art. 4 ust. 1 , art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. nr 190, poz. 1606) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,

Rada Gminy w Ożarowicach

uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY OŻAROWICE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze gminy Ożarowice, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3) częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do

składowania na składowisku,

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcij rolniczej,

7) obowiązek przeprowadzania deratyzacji i terminów jej przeprowadzania,

§ 2

Regulamin obowiązuje:

1) mieszkańców gminy Ożarowice oraz inne osoby przebywające na terenie gminy,

2) właścicieli nieruchomości,

3) właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych,

4) wykonawców robót budowlanych,

5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

6) zarządców dróg,

7) organizatorów imprez o charakterze publicznym,

8) przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i/lub

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

Rozdział 2

Obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 3

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

a) wyposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

na zasadach ustalonych z firmą wywozową,

b) uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych

wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie

nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, w tym ich pozbywanie się, odbywa

się w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania

następującychrodzajów odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady

niebezpieczne.

3. Właściciele nieruchomości winni zapewnić gromadzenie nieczystości ciekłych

w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany lub

odprowadzać te nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody

zużywanej przez użytkowników, częstotliwości ich opróżniania oraz muszą spełniać wymagania

przepisów prawa budowlanego.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania drzew i krzewów w stanie

zapobiegającym wyrządzaniu szkód. W szczególności mają obowiązek pielęgnowania

zieleni niskiej i wysokiej istniejącej na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez

prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników

inwazyjnych.

5. Zabrania się palenia śmieci ich wywozu w miejsca do tego nie przeznaczone i zasypywania

rowów przydrożnych i melioracyjnych.

§ 4

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu miejsc publicznych powinien być realizowany

przez niezwłoczne odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub

pojazdów oraz posypywanie ciągów komunikacyjnych piaskiem celem ograniczenia

śliskości.

2. W przypadku silnych opadów śniegu chodnik należy odśnieżyć w ciągu godziny od ustania opadów.

3. Zanieczyszczenia suche, w tym piasek służący do ograniczenia śliskości usuwane winny

być z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania i gromadzone w

pojemnikach na odpady.

4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi,

w tym:

- zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego

przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym,

- usunięcie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników

przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz z zatok

autobusowych,

- usunięcie śniegu i innych zanieczyszczeń wrzuconych na chodnik przez samochód

odśnieżający drogę.

§ 5

Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne winny być wyposażone w pojemniki na odpady w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu do obiektu.

§ 6

1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi jedynie
w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości a powstające ścieki muszą być

odprowadzone do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów

samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych.

3. Zabrania się odprowadzania do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej

odpadów niebezpiecznych płynnych, tj. oleje samochodowe.

4. Zabrania się na terenie nieruchomości składowania złomowanych pojazdów oraz

prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

§ 7

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów

komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości

korzystania z usług wykonywanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych czy

opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez pobieranie, przechowywanie i okazywanie

na żądanie Gminy

dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnione jednostki.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania dowodów, o których mowa w ustępie 2

przez okres 1 roku kalendarzowego, po upływie roku, w którym usługi były wykonane.

4. Na żądanie Wójta Gminy właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić się w Urzędzie Gminy

z dowodami wymienionymi w pkt. 3 i okazać je uprawnionemu przez Wójt pracownikowi Urzędu.

§ 8

Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do zabierania swoich odpadów ze sobą lub korzystania z koszy ulicznych w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

§ 9

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym impreza się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady

stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,

2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych.

Rozdział 3

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych

§ 10

1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażanie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów

komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny,

ustalony stosowną umową z tą firmą sposób.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych służą pojemniki o pojemności 110 l,

1100 l w liczbie ustalonej z firmą wywozową. Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszkałej

powinien się znajdować co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na odpady komunalne

zmieszane.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne
w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz stosować je zgodnie z przeznaczeniem.

Miejsca ustawienia muszą być trwale oznaczone, łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników

odbiorcy odpadów, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota.

4. Koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

5. Do zbiórki odpadów komunalnych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji

publicznej oraz innych terenach użytku publicznego służą kosze uliczne na odpady.

§ 11

1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie

nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (np. odpady medyczne, odpady

niebezpieczne) muszą być zbierane w sposób wydzielony od odpadów komunalnych, zgodnie

z odrębnymi przepisami. Do zbiórki tych odpadów przeznaczone są odpowiednie pojemniki

ustawione w miejscach użyteczności publicznej.

§ 12

1. Na terenie Gminy Ożarowice prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów stałych, której podlegają:

szkło , tworzywa sztuczne, metale.

2. Do selektywnej zbiórki w/w odpadów stosuje się pojemniki typu iglo ustawione w miejscach ogólnie

dostępnych na terenie Gminy.

3. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych prowadzić należy akcję informacyjno - edukacyjną na

temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.

§ 13

1. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz

wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych,

urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp.

2. Zakaz nie dotyczy użyźniania gleby gnojowicą.

§ 14

1. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne

pojemniki nienormatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości.

2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym gromadzenie zmieszanego gruzu

budowlanego luzem.

3. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 należy do wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów oraz

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 15

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach

uzgodnionych z odbiorcą odpadów, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.

Dopuszcza się jednak zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów w następujących przypadkach:

a) jeden raz na dwa miesiące z nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż dwie osoby,

b) jeden raz na kwartał z nieruchomości zamieszkałych przez jedną osobę.

2. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą

zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód

podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną firmą wywozową, jednak nie rzadziej niż dwa

razy w roku.

3. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala odbiorca odpadów.

Stawki opłat regulują indywidualne umowy zawarte z właścicielami nieruchomości.

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 16

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 17

1.Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ożarowice

przez podmioty uprawnione należy wywozić na teren składowiska w Wojkowicach.

2. Komunalne nieczystości ciekłe z terenu gminy Ożarowice należy wywozić do Oczyszczalni

Ścieków w Pyrzowicach.

3. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które

są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulęgających

biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu

selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie

składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy

ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin,

zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi

przez przedsiębiorców.

5. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie

szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania

wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych,

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów

budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

6. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich

przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej

kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie

§ 18

1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad

tymi zwierzętami.

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed

samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie, w sytuacji,

gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo

na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie

zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.

§ 19

1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy

jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec

a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych

przez przewoźnika.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych, do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla

dzieci oraz innych miejsc oznakowanych stosownym zakazem przez właściciela nieruchomości

(placówki czy obiektu).

4. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane

i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

5. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym może stać się on

niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 20

Utrzymujący psy zobowiązani są do:

uzyskania decyzji Wójta gminy Ożarowice na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie

z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

§ 21

1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych

z produkcji rolnej mają obowiązek wybudowania zbiorników na składowanie obornika i gromadzenie

gnojowicy.

2. "Gnojownik" musi pomieścić obornik gnojówkę przez okres 6-8 miesięcy, jego wielkość uzależniona

powinna być od ilości hodowanych zwierząt w danym gospodarstwie.

3. Przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązujących

przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do

kanalizacji sanitarnej.

5. Pszczoły powinny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy

nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8

Zasady przeprowadzania deratyzacji

§ 22

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie własnych

nieruchomości na własny koszt.

2. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym Inspektorem

Sanitarnym. Urząd Gminy określi termin deratyzacji w formie obwieszczeń na terenie gminy.

3. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowiązani są

do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 23

Traci moc Uchwała nr XXX/166/97 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 12:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie