Uchwała Nr III/29/2006 w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie wygasaja z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr III/29/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 190 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich wykonania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 w wysokości 298.811 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/29/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2006 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.

Nazwa

Kwota w zł.

Termin realizacji

1.

Podział nieruchomości gruntowych wraz ze stabilizacją granic oraz sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej dla notarialnych obiektów liniowych

250.593

30.06.2007

2.

Wykonanie scalenia nieruchomości gruntowych i ich ponowny podział na działki , podział nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego

48.218

30.06.2007

Ogółem

298.811

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/29/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2006 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące

298.811

RAZEM

298.811

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:20:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie