Uchwała Nr II/20/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr II/20/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

19.977

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.463

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych

3.463

758

Różne rozliczenia

11.675

- część oświatowa subwencji ogólnej

11.675

801

Oświata i wychowanie

3.492

- wpływy z różnych dochodów

3.492

852

Pomoc społeczna

1.347

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości

1.347

WYDATKI OGÓŁEM:

19.977

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.463

01095

Pozostała działalność

3.463

- wydatki bieżące

3.463

600

Transport i łączność

11.675

60016

Drogi publiczne gminne

11.675

- wydatki bieżące

11.675

801

Oświata i wychowanie

3.492

80101

Szkoły podstawowe

3.492

- wydatki bieżące

3.492

852

Pomoc społeczna

1.347

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.347

- wydatki bieżące

1.347

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w

następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

1.150.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.150.000

- wydatki majątkowe

1.150.000

750

Administracja publiczna

182.500

75022

Rady gmin

16.500

- wydatki bieżące

16.500

75023

Urzędy gmin

166.000

- wydatki majątkowe

166.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

983.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

983.500

- wydatki majątkowe

983.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

16.000

- wydatki majątkowe

16.000

Razem

1.166.000

1.166.000

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 - dotację otrzymaną z WFOŚiGW w Katowicach przeznacza się na dofinansowanie zadania pod nazwą: "wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"

Dz. 600 - na remonty cząstkowe oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych uchwala się kwotę 11.675 zł

Dz. 801- otrzymane odszkodowanie za szkody spowodowane wypadkiem drogowym przekazuje się na remont nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 14:02:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie