Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet i rozliczania podrózy służbowych radncyh gminy Ożarowice


Uchwała Nr II / 10 / 2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 5 grudnia 2006 roku.

w sprawie ustalenia wysokości diet i rozliczania podróży służbowych radnych

gminy Ożarowice

Na podstawie art.25 ust.4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U. Nr 61, poz.710 ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr 66, poz. 800)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić diety zryczałtowane w następujących wysokościach :

- dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.250 zł miesięcznie

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 650 zł miesięcznie

- dla Przewodniczących Komisji stałych - 500 zł miesięcznie

- dla Radnych - członków komisji stałych - 400 zł miesięcznie

§ 2.

Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji potrąca się 20 % diety zryczałtowanej określonej w § 1 niniejszej uchwały

§ 3.

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży, związanych z wykonywaniem przez Radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, poza terenem Gminy Ożarowice.

§ 4.

Termin i miejsce wykonywania zadania określa Przewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 5.

Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd pojazdem samochodowym stanowiącym własność Radnego.

W takim przypadku Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

§ 6.

Czynności, o których mowa w § 4 i 5 w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy doko-nuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 grudnia 2002 r. w spra-wie ustalenia wysokości diet i rozliczania podróży służbowych radnych gminy Ożarowice

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2007 14:23:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie