Uchwała Nr III/31/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok


Uchwała Nr III/31/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 165, 167,168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.763.700 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.763.700 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznik Nr 2

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.415.217 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.000.000 zł

§ 4

1. Prognozowane przychody w wysokości 4.103.697 zł

w tym na pokrycie:

- deficytu w wysokości 3.000.000 zł

z tytułu :

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych

z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem

odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa

publicznego wysokości 1.000.000 zł oraz modernizacją źródeł ciepła i

termomodernizacją budynków indywidualnych w wysokości 2.000.000 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości 1.103.697 zł

2. Prognozowane rozchody w wysokości 1.103.697 zł

- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

ratę kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym

w Świerklańcu oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 970.865 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 16.500 zł , zgodnie

z załącznikiem Nr 5a

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 175.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 175.000 zł na realizację zadań określonych :

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 150.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 25.000 zł

§ 8

Ustawa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 1.074.000 zł

w tym: dotacja z budżetu 50.000 zł

2) wydatki 1.074.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury w wysokości 526.500 zł

2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej 236.400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 75.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 12.000 zł

2) wydatki - 18.100 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,

2) samodzielnego zaciągania w 2007 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty

3.000.000 zł,

3) dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do

dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 13

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/31/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2007 rok

wg działów i źródeł dochodów

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

1

2

3

600

Transport i łączność

5.777.073

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

5.097.417

679.656

700

Gospodarka mieszkaniowa

60.340

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

340

60.000

750

Administracja publiczna

48.170

w tym:

- dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- wpływy z różnych dochodów

43.085

825

3.260

1.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

2.220

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.025.032

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- opłata skarbowa

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- wpływy z różnych dochodów

3.050.496

310.000

3.000.000

87.000

12.000

290.000

4.000

15.000

65.000

5.000

175.000

6.000

5.000

536

758

Różne rozliczenia

2.694.978

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

2.694.978

1

2

3

801

Oświata i wychowanie

130.000

w tym:

- opłata za korzystanie z przedszkoli

- wpływy z usług

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

34.000

80.000

16.000

852

Pomoc społeczna

1.023.387

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

925.560

97.827

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.500

w tym:

- opłata produktowa

2.500

RAZEM

16.763.700Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

na 2007 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

w tym:

Wynagro-

dzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Dotacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010.

Rolnictwo i łowiectwo

7 000

7 000

-

-

-

-

-

-

01030.

Izby rolnicze

2 000

2 000

01095.

Pozostała działalność

5 000

5 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50 000

-

-

-

-

-

50 000

50 000

40002

Dostarczanie wody

50 000

50 000

50 000

600

Transport i łączność

7 210 555

716 000

-

-

-

-

6 494 555

-

60004

Lokalny transport zbiorowy

600 000

600 000

60016

Drogi publiczne gminne

6 610 555

116 000

6 494 555

700

Gospodarka mieszkaniowa

208 000

178 000

-

-

-

-

30 000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

175 000

145 000

30 000

70095

Pozostała działalność

33 000

33 000

710

Działalność usługowa

40 000

40 000

-

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000

20 000

71095

Pozostała działalność

20 000

20 000

750

Administracja publiczna

2 137 471

1 611 471

1 165 005

-

-

-

526 000

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

75011

Urzędy wojewódzkie

43 085

43 085

43 085

75022

Rady gmin

107 333

107 333

75023

Urzędy gmin

1 967 053

1 441 053

1 111 920

526 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 000

20 000

10 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 220

2 220

2 220

-

-

-

-

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 220

2 220

2 220

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

760 000

160 000

29 527

-

-

-

600 000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

760 000

160 000

29 527

600 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

56 000

56 000

18 000

-

-

-

-

-

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

56 000

56 000

18 000

757

Obsługa długu publicznego

100 000

100 000

-

-

100 000

-

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100 000

100 000

100 000

758

Różne rozliczenia

60 990

60 990

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

20 000

20 000

75831

Częśc równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

40 990

40 990

801

Oświata i wychowanie

4 499 009

4 282 009

2 960 250

236 400

-

-

217 000

-

80101

Szkoły podstawowe

1 737 672

1 607 672

1 011 848

236 400

130 000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

53 849

53 849

48 361

80104

Przedszkola

374 116

367 116

243 259

7 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80110

Gimnazja

1 177 968

1 097 968

786 078

80 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

93 000

93 000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

953 404

953 404

869 204

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 000

15 000

80195

Pozostała działalność

94 000

94 000

1 500

851

Ochrona zdrowia

175 000

175 000

75 000

-

-

-

-

-

85153

Zwalczanie narkomanii

25 000

25 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

150 000

150 000

75 000

852

Pomoc społeczna

1 254 614

1 254 614

237 562

-

-

-

-

-

zadania zlecone

925 560

925 560

28 219

-

-

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

864 615

864 615

28 219

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 900

5 900

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

55 045

55 045

dofinansowanie własnych zadań bieżących

97 827

97 827

85 562

-

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 854

6 854

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85 562

85 562

85 562

85295

Pozostała działalność

5 411

5 411

zadania własne

231 227

231 227

123 781

-

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

80 000

80 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 000

1 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

144 227

144 227

123 781

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85227

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000

1 000

85295

Pozostała działalność

5 000

5 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98 741

98 741

71 591

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

83 741

83 741

71 591

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 000

15 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 497 600

347 600

-

-

-

-

2 150 000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 000

100 000

90002

Gospodarka odpadami

35 000

35 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

29 800

29 800

90013

Schroniska dla zwierząt

7 800

7 800

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

305 000

275 000

30 000

90095

Pozostała działalność

2 020 000

2 020 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

526 500

526 500

-

526 500

-

-

-

-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

384 000

384 000

384 000

92116

Biblioteki

142 500

142 500

142 500

926

Kultura fizyczna i sport

80 000

80 000

-

75 000

-

-

-

-

92601

Obiekty sportowe

5 000

5 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

75 000

75 000

75 000

Ogółem wydatki

19 763 700

9 696 145

4 559 155

837 900

100 000

-

10 067 555

50 000Załącznik nr 3

do uchwaly Nr III/31/2006

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2007roku

w złotych

Nazwa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:

Ogółem

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Program: Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego

Priorytet: 3

Działanie: 3.3

600-60016

PROP Ożarowice II etap: Drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP"

6.415.217

1.603.804

4.811.413

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2007 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 103 697

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek -pożyczka z WFOŚiGW

§ 952

3 000 000

2.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 955

1 103 697

Rozchody ogółem:

1 103 697

1.

Spłata kredytu

§ 992

500 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

235 667

3.

Spłata pożyczki otrzymanej na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

368 030Załącznik nr 5a

do hwały Nr II/31/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań kresu administracji rządowej na 2007 rok

w złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

750

Administracja publiczna

16 500

75011

Urzędy wojewódzkie

16 500

- opłaty za dowody osobiste i informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego

16 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia

z budżetem

z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje

z budżetu

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

x

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

50 000

1 074 000

50 000

50 000

1 074 000

50 000

OGÓLEM

50 000

1 074 000

50 000

50 000

1 074 000

50 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa dotowanego

Zakres dotacji podmiotowej

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

801

80101

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

dotacja na prowadzenie działalności oświatowej

236 400

2.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez ośrodek kultury na rzecz mieszkańców gminy

384 000

3.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

dotacja do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy

142 500

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1.

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2007 roku

75 000

Ogółem

75 000Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w 2007 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa dotowanego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

400

40002

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Dofinansowanie do remontu biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach

50 000

Ogółem

50 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Dział Rozdzial

Nawza

Plan na 2007 r.

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

23 000

900

Gospodarka komualna i ochrona środowiska

23 000

Stan środków obrotowych na początek roku

11 000

Przychody

12 000

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

12 000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

23 000

900

Gospodarka komualna i ochrona środowiska

23 000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 100

1). Selektywna zbiórka odpadów:

6 000

- zakup worków do zbierania odpadów "Akcja sprzątania świata"

1 000

- transport odpadów na wysypisko

5 000

2). Ochrona przyrody i roślin:

11 000

- zakup sorbentu do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych

2 000

- dopłaty do atestacji opryskiwaczy i szkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin

5 000

- rekultywacja gruntów rolnych

4 000

3). Pozostałe zadania służące ochronie środowiska

1 000

- nagrody rzeczowe za udział w konkursie ekologicznym

1 000

4). Prowizje bankowe

100

Stan środków obrotowych na koniec roku

4 900

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 14:41:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie