Uchwała Nr III/28/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr III/28/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 1.849.290 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku o kwotę 443.836 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej o kwotę 1.405.454 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.849.290 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.749.290 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.749.290 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.749.290 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 100.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmniejszeniem zaplanowanej a zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "PROP Gminy Ożarowice II etap: Budowa dróg wewnętrznych i adaptacja koszarowa" refundowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmniejsza się przychody i wydatki o kwotę 1.405.454 zł.

O kwotę 443.836 zł zmniejsza się przychody i wydatkiw związkuz tym, iż nie została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków gminnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:23:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie