Uchwała Nr III/25/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok w sprawie ...


Uchwała Nr III/25/2002

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z póżn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać przeniesień planu po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

600

Transport i łączność

40.000

-

60004

Lokalny transport zbiorowy

40.000

-

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych

jednostek samorządu terytorialnego oraz

związków gmin lub związków powiatów

na dofinansowanie zadań bieżących

40.000

-

801

Oświata i wychowanie

-

40.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

40.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

40.000

Razem:

40.000

40.000

u z a s a d n i e n i e

Przeniesiona kwota z transportu lokalnego stanowi koszt dowozu dzieci do szkół.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 17:45:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie