Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet i rozliczania podróży służbowych radnych gminy Ożarowice


Uchwała Nr II/ 10 /2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

w sprawie ustalenia wysokości diet i rozliczania podróży służbowych radnych gmi-

ny Ożarowice

Na podstawie art.25 ust.4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U. Nr 61, poz.710 ) oraz Rozpo-

rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku

w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr 66, poz. 800) Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

 1. Ustalić diety zryczałtowane w następujących wysokościach :
 1. dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.000 zł miesięcznie
 2. dla Przewodniczących Komisji stałych - 350 zł miesięcznie
 3. dla Radnych - członków komisji stałych - 300 zł miesięcznie
 1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Rady Gminy lub posie-dzeniu Komisji potrąca się 20 % diety zryczałtowanej określonej w pkt 1 ni-niejszej uchwały
 2. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży, związanych z wykonywaniem
 3. przez Radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem

  mandatu, poza terenem Gminy Ożarowice.

 4. Termin i miejsce wykonywania zadania określa Przewodniczący Rady Gminy
 5. w poleceniu wyjazdu służbowego.

 6. Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd pojazdem sa-

mochodowym stanowiącym własność Radnego.

W takim przypadku Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie używania samochodów prywat-nych do celów służbowych.

6. Czynności, o których mowa w pkt. 4 i 5 w stosunku do Przewodniczącego

 1. Rady Gminy dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

8. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Ożarowice :

8.1 Nr IV /13/ 98 z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości diet

radnych

 1. Nr V /27/ 98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie pobierania diety z tytułu
 2. członkostwa w komisjach stałych Rady Gminy,

 3. Nr XXII/125/2000 z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustalenia wyso-

kości diet i rozliczania podróży służbowych radnych gminy Ożarowice

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2003 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 09:30:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie