Uchwała Nr II/15/2002 w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku leśnym


Uchwała Nr II/15/2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

----------------------------------------

w sprawie : rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku leśnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/ , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz.1682/

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Zwolnić od podatku leśnego lasy mienia komunalnego nie oddane w posiadanie zależne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 10:24:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie