Uchwała N III/22/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 w sprawie podatku od srodków transportowych na 2003 rok


Uchwała Nr III/22/2002

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie : zmiany Uchwały NrII/12/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 grudnia 2002 roku w

sprawie podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art.10 ust.1i 2, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź. zm./

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

W uchwale Nr II/12/2002 r. Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany :

1 W § 1 punkt 1 litera b dodać

-od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 ton posiadającego:

  • 3 osie zawieszenie pneumatyczne lub równoważne - 340,00 3 osie inny system zawieszenia - 480,00
  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 t i mniej niż 23 tony posiadającego
  • 4 osie i więcej oraz zawieszenie pneumatyczne lub równoważne - 570,00

- 4 osie i więcej oraz inny system zawieszenia - 600,00

2 W § 1 punkt 2 litera b dodać

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton i mniej niż 36 ton posiadającego

- 3 osie oraz zawieszenie pneumatyczne lub równoważne - 1.100,00

- 3 osie oraz inny system zawieszenia - 1.500,00

3 W § 1 punkt 4 dodać

  • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższa niż12 ton i mniej niż 23 tony z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających:

- 2 osie i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne - 200,00

- 2 osie inny system zawieszenia - 300,00

- od dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 t

- 3 osie zawieszenie pneumatyczne lub równoważne - 900,00

- 3 osie inny system zawieszenia - 1.200,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 15:03:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie