Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr II/ 7 /2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

oraz art.4 pkt 1, art.20 ust.1-3, art.21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracowni-kach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zmia -nami), w związku z § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników sa-morządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Ustalić dla Wójta Gminy Ożarowice wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości :
  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4 200

wg. XX kategorii zaszeregowania

b) dodatek funkcyjny w kwocie - 1 420

wg 8 stawki dodatku

  1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.
  2. Traci moc Uchwała Nr XXII/126/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 paź-dziernika 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

19 listopada 2002 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 09:23:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie