Uchwała Nr II/14/2002 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałow 2002r dla celów podatku rolnego za 2003 rok


Uchwała Nr II/14/2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

kwartałów 2002 roku dla celów podatku rolnego za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami /

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

------------------

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku określoną

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku

/ Monitor Polski Nr 51, poz.733 z dnia 31 października 2002 roku/ obniża się

z kwoty 33,45 złotych za 1 kwintal do kwoty 33,- złote za 1 kwintal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 10:20:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie