Uchwała Nr II/17/2002 w sprawie okreslenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Uchwała Nr II/17/2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

----------------------------------------

w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru

podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/, art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami/, art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz.1682 /

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Określa się następujące wzory formularzy :

  1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowi załącznik nr 1.
  2. Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowi załącznik nr 2.
  3. Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowi załącznik nr 3.
  4. Wzór informacji do wymiaru podatku od nieruchomości IN-1 stanowi załącznik nr 4.
  5. Wzór informacji do wymiaru podatku rolnego IR-1 stanowi załącznik nr 5.
  6. Wzór informacji do wymiaru podatku leśnego IL-1 stanowi załącznik nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 10:29:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie