Uchwała Nr II/ 21/2002 w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok


Uchwała Nr III/21/2002

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2002

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póżn. zmianami) art. 21, 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. u. Nr 155 poz. 1014 z 1998 roku z późniejszymi zmianami ), art. 403, 405, 406 i 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r Nr 62 poz. 627) oraz art. 40 ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy, i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

w tym: 9.539.676 zł

- dochody własne 6.419.689 zł z tego:

- udziały w podatkach stanowiących dochód

państwa 2.380.997 zł

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 140.000 zł

- dotacje celowe na zadania ustawowe 382.557 zł

- dotacje na zadania realizowane na podst. porozumienia 18.720 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 8.680 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2.392.430 zł

- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 2.933 zł

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 314.667 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.539.676 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3

3. Ustala się przychody budżetu gminy z osiągniętej nadwyżki

za 2002r. w wysokości 235.424 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2000r. 235.424 zł

w Woj. Fund. Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie

w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji w placówkach oświaty, zdrowia i kultury.

Spłata pożyczki nastąpi z nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2002r.

zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł

6. Przychody i wydatki:

Funduszy celowych

- przychody 15.000 zł

w tym: dotacje z budżetu -

- wydatki 15.000 zł

Zgodnie z Zał. Nr 5

Środków specjalnych

- przychody 4.000zł

- wydatki zgodnie 4.000 zł

Zgodnie z Zał. Nr 7

7. Ustala się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 13.000 zł

Zgodnie z Zał. Nr 4

8. Ustala się dotację dla Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury

w wysokości 421.500 zł

Zgodnie z Zał. Nr 4

9. Ustala się dotację dla Fundacji "Miasteczko Śląskie" w wysokości 5.000 zł

Zgodnie z Zał. Nr 4

10. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków

następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

11. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia

maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania

środkami finansowymi.

12. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania przeniesień po stronie wydatków

w działach między rozdziałami i paragrafami.

13. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 17:30:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie