Uchwała Nr II/13/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Ożarowice na 2003 rok


Uchwała Nr II/13/2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na terenie Gminy Ożarowice na 2003rok oraz rozszerzenia

zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz.84 z późn. zmianami/

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,58

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,38 zł

c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,30

2/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

lub ich części - 0,49

3/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00

4/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06

5/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46

6/ od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub

ich części

a / osób fizycznych - 2,81

b/ osób prawnych , jednostek organizacyjnych oraz

spółek niemających osobowości prawnej,

jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej

Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 5,29

7/ od budowli - 2 % ich wartości

określonej na podstawie art. 4

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

§ 2

Zastosować następujące zwolnienia niezależne od zwolnień ustawowych :

 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajmowane na prowadzenie działalności statutowej przez : placówki upowszechniania kultury,
 2. placówki świadczące pomoc socjalną i społeczną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, ludowe zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich-z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

 3. Zwolnić od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują samotnie oraz osób zamieszkujących samotnie, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych przy jednoczesnym wystąpieniu niedołęstwa, inwalidztwa, długotrwałej choroby, potwierdzonych opinią ośrodka pomocy społecznej.
 4. Zwolnić od podatku od nieruchomości, w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym - garaże - z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/196/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2001 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice

na 2002 rok oraz uchwała Nr XXXII/197/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada

2001 roku w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości

na 2002 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 6

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

P r o j e k t

Uchwała Nr ........................

Rady Gminy O ż a r o w i c e

dnia ........................................

--------------------------------------

w sprawie : rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku

od nieruchomości na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z

1996 roku z późn. zmianami/, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami/- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1. Zastosować następujące zwolnienia i obniżki niezależnie od zwolnień ustawowych :

 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajmowane na prowadzenie działalności statutowej przez : placówki upowszechniania kultury, jednostki ochotniczych straży pożarnych, ludowe zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich, nieruchomości znajdujące się pod zarządem gminy- z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Zwolnić od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne osób, które ukończyły
 3. 65 lat i zamieszkują samotnie oraz osób zamieszkujących samotnie, znajdujących

  się w trudnych warunkach materialnych przy jednoczesnym wystąpieniu niedołęstwa, inwalidztwa, długotrwałej choroby, potwierdzonych opinią ośrodka pomocy społecznej.

 4. Zwolnić od podatku grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na nowo uruchamianą działalność gospodarczą w I kwartale prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. a/ Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszym punkcie jest

  pomocą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach

  dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców / Dz. U. Nr 60,

  poz. 704/.

  b/ W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy łącznie z pomocą uzyskaną przez

  przedsiębiorcę z tego tytułu w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu

  trzech ostatnich lat, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO,

  udzielenie tej pomocy jest możliwe pod warunkiem, że pomoc ta będzie zgodna z

  ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu

  pomocy publicznej dla przedsiębiorców / Dz. U. Nr 60, poz. 704/.

 6. Zwolnić od podatku od nieruchomości, w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu
 7. przepisów o podatku rolnym - garaże - z wyjątkiem związanych z działalnością

  gospodarczą.

 8. Zastosować 50 % obniżki stawek od budowli i gruntów związanych z działalnością
 9. gospodarczą wykorzystywanych na działalność lotniskową.

 10. Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z działalnością

gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zdrowotnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/142/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2000 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice

na 2001 rok oraz rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 10:18:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie