Uchwała Nr II/19/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok


Uchwała Nr II/19/2002

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z póżn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 159.484 zł

po stronie przychodów o kwotę 99.902 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym o kwotę 99.902 zł

po stronie dochodów o kwotę 59.582 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75805 - C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 58.419 zł�

����������������wydatków o kwotę 159.484���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 158.321 zł������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Dodatkowe środki przeznacza się na

dofinansowanie wydatków na ochotnicze straże pożarne.

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały

zawarte umowy: dotacji nr 548/2002/78/OA/no/D na kwotę 58.419 zł. i pożyczki

nr 192/2002/78/OA/no/P na kwotę 99.902 zł.

Uzyskane środki pomocowe przeznaczone są na zmianę sposobu opalania z węglowego

na gazowe w adoptowanym budynku na gabinety fizykoterapii.�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95

Pozostała działalność

6.260

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.260

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

6.260

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

6.260

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

6.260

801

Oświata i wychowanie

-

15.000

80101

Szkoły podstawowe

-

15.000

4270

Zakup usług remontowych

-

15.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000

-

85404

Przedszkola

15.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.000

-

Razem:

21.260

21.260

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania przyznanych środków

budżetowych.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 10:32:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie