Uchwała Nr II/12/2002 w sprawie podatku od srodków transportowych na 2003 rok


Uchwała Nr II/12/2002

Rady Gminy w O ż a r o w i c a c h

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

w sprawie : podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. .42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art.10 ust. 1 i 2 ,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U .z 2002 Nr.9 poz.84 z póż.zmian./

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2003 rok:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t:

a /nie posiadające katalizatora spalin

- od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 200,00

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 300,00

- powyżej 9 t i mniej niż 12 t - 450,00

b/ posiadające katalizator spalin

- od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 150,00

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 250,00

- powyżej 9 t i mniej niż 12 t - 400,00

b/ równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system

zawieszenia

osi

Stawka podatku w złotych

12

15

15

18

550,00

600,00

600,00

1,100,00

3 osie

15

19

23

19

23

26

Stawka podatku w złotych

550,00

600,00

900,00

600,00

900,00

1.400,00

4 osie i więcej

23

27

29

27

29

32

Stawka podatku w złotych

700,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.500,00

2.124,002/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 500,00

- ciągniki wyprodukowane po roku 1995 - 400,00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub równoważne

Inny system

zawieszenia

osi

12

25

31

25

31

Stawka podatku w złotych

350,00

500,00

1.300,00

550,00

800,00

1.700,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

36

40

40

1.100,00

1.500,00

1.500,00

2.210,003/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600,00

4/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

28

300,00

400,00

500,00

600,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

23

28

33

38

28

33

38

44

250,00

600,00

800,00

1.000,00

400,00

800,00

1.200,00

1.500,00

44

3 osie

Stawka podatku w złotych

900,00

1.200,005/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 600,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00

§ 2

Zwolnić autobusy będące własnością Urzędu Gminy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania,

kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w całości w terminie do

15 lutego 2003 roku lub w II ratach tj. do 15 lutego i do 15 września 2003 roku w kasie

Urzędu Gminy, placówkach pocztowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XXXII/194/2001 z dnia 15 listopada 2001r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 7

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 10:14:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie