Kadencja 2018-2023


Uchwała Nr XXVII.493.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały nr VII.99.2019 z dnia 23 maja 2019 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarowice 

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5903 z dn.17.09.2021r.  

Uchwała Nr XXVII.488.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obniżonego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Gminę Ożarowice

 Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5923 z dn.20.09.2021r.  

Uchwała Nr XXVI.477.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice, w roku szkolnym 2021/2022
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5300 z dn.10.08.2021r.  

Uchwała Nr XXIV.441.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej w ramach projektu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice"
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4323 z dn.28.06.2021r.  

Uchwała Nr XXIV.440.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4275 z dn.25.06.2021r.  

Uchwała Nr XXIV.438.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4253 z dn.24.06.2021r.  

Uchwała Nr XXIII.416.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2021 roku

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2248 z dn.31.03.2021r.  

Uchwała Nr XXIII.414.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Ożarowice dla wskazanych grup przedsiębiorców z powodu COVID-19  

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2247 z dn.31.03.2021r.  

Uchwała Nr XXIII.413.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19   
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2246 z dn.31.03.2021r.   

Uchwała Nr XXII.410.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 1161 z dn.17.02.2021r.  

Uchwała Nr XXII.393.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 1160 z dn.17.02.2021r.   

Uchwała Nr XXII.392.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice zmienionej Uchwałą Nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 1159 z dn.17.02.2021r.   

Uchwała Nr XXII.391.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 1158 z dn.17.02.2021r.   

Uchwała Nr XXII.389.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania  
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 1157 z dn.17.02.2021r.   

Uchwała Nr XXI.376.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 9436 z dn.24.12.2020r.

Uchwała Nr XXI.374.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 9435 z dn.24.12.2020r.

Uchwała Nr XXI.373.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2021
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 9434 z dn.24.12.2020r.

Uchwała Nr XX.351.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2021 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8413 z dn.01.12.2020r.

Uchwała Nr XX.350.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2021 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8412 z dn.01.12.2020r.

Uchwała Nr XX.349.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8411 z dn.01.12.2020r.

Uchwała Nr XX.348.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2021 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8410 z dn.01.12.2020r.

Uchwała Nr XIX.334.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 7358 z dn.20.10.2020r.

Uchwała Nr XVIII.322.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice w roku szkolnym 2020/2021
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 6160 z dn.24.08.2020r.

Uchwała Nr XVII.303.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5525 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.302.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5524 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.301.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5523 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.299.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5522 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.294.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5521 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.293.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5520 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5519 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVII.291.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.264.2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 5518 z dn.08.07.2020r.

Uchwała Nr XVI.267.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice - Etap I
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4086 z dn.21.05.2020r.

Uchwała Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4085 z dn.21.05.2020r.

Uchwała Nr XVI.264.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4084 z dn.21.05.2020r.

Uchwała Nr XVI.263.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Ożarowice wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 4083 z dn.21.05.2020r.

Uchwała Nr XV.250.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2538 z dn.19.03.2020r

Uchwała Nr XV.246.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Ożarowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2537 z dn.19.03.2020r.

Uchwała Nr XV.245.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2536 z dn.19.03.2020r.

Uchwała Nr XV.244.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2535 z dn.19.03.2020r.

Uchwała Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2534 z dn.19.03.2020r.

Uchwała Nr XV.242.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Ożarowice 
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2533 z dn.19.03.2020r.

Uchwała Nr XIV.225.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice - Etap I
Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 1443 z dn.13.02.2020r.

Uchwała Nr XIII.202.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice, w roku szkolnym 2019/2020
Dz.Urz.Woj.Śl. poz 9268 z dn.31.12.2019r.

Uchwała Nr XIII.200.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz 307 z dn.10.01.2020r.

Uchwała Nr XIII.199.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz 306 z dn.10.01.2020r.

Uchwała Nr XIII.198.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Dz.Urz.Woj.Śl. poz 305 z dn.10.01.2020r.

Uchwała Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2020
Dz.Urz.Woj.Śl. poz 304 z dn.10.01.2020r.

Uchwała Nr XII.191.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/245/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8407 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr XII.189.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8406 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr XII.188.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8405 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr XII.187.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8404 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr XII.186.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2020 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8403 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr XII.185.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8402 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr XII.184.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2020 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8401 z dn.06.12.2019r.

Uchwała Nr X.172.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V.71.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.6847 z dn.10.10.2019r.

Uchwała Nr IX.139.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.5698 z dn.27.08.2019r.

Uchwała Nr IX.138.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.5697 z dn.27.08.2019r.

Uchwała Nr IX.137.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.5717 z dn.28.08.2019r.

Uchwała Nr VIII.122.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.4619 z dn.26.06.2019r.

Uchwała Nr VIII.121.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.4618 z dn.26.06.2019r.

Uchwała Nr VIII.120.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.4617 z dn.26.06.2019r.

Uchwała Nr VII.99.2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.3985 z dn.30.05.2019r.

Uchwała Nr VII.98.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.3984 z dn.30.05.2019r.

Uchwała Nr VI.85.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie Tąpkowice, w obrębie ul. Gen. Maczka, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Młynarza
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.3249 z dn.17.04.2019r.

Uchwała Nr VI.84.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.3248 z dn.17.04.2019r.

Uchwała Nr VI.82.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.3247 z dn.17.04.2019r.

Uchwała Nr VI.81.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.3246 z dn.17.04.2019r.

Uchwała Nr V.71.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.2171 z dn.14.03.2019r.

Uchwała Nr V.68.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.2170 z dn.14.03.2019r.

Uchwała Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.641 z dn.23.01.2019r.

Uchwała Nr III.42.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8260 z dn.27.12.2018r.

Uchwała Nr III.41.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8259 z dn.27.12.2018r.

Uchwała Nr III.35.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2019
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.8258 z dn.27.12.2018r.

Uchwała Nr II.26.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7679 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7678 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7677 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7676 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2019 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7675 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.20.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7674 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2019 rok
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7673 z dn.07.12.2018r.

Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
Dz.Urz.Woj.Śl. poz.7672 z dn.07.12.2018r.

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  25‑11‑2019 14:20:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  25‑11‑2019 14:20:54
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2021 08:02:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie