Kadencja 2006-2010


Lp.

Numer

Data

Tytuł

Adnotacje / zmiany / utrata mocy obowiązywania

Nr Dz. Urz. Woj. Śl. poz. data ogłoszenia

1.

II/11/2006

05.12.2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok

Nr 148, poz. 4574 z dnia 13.12.2006 r.

2.

II/12/2006

05.12.2006r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2007 rok

Nr 148, poz. 4575 z dnia 13.12.2006 r.

3.

II/13/2006

05.12.2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice

Nr 148, poz. 4576 z dnia 13.12.2006 r.

4.

II/14/2006

05.12.2006r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2007 rok

Nr 148, poz. 4577 z dnia 13.12.2006 r.

5.

II/15/2006

05.12.2006r.

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ożarowice na 2007 rok

Nr 148, poz. 4578 z dnia 13.12.2006 r.

6.

II/16/2006

05.12.2006

w sprawie zwolnień w podatku leśnym

Nr 148, poz. 4579 z dnia 13.12.2006 r.

7.

II/17/2006

05.12.2006

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

.

Nr 148, poz. 4580 z dnia 13.12.2006 r.

8.

III/24/2006

28.12.2006

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice"

Uchylona -rozstrzyg. nadzorcze Wojewody

Nr NP.-N-0911/82/R/

07 z dnia 6.02.1007r

9.

III/26/2006

28.12.2006

W sprawie poboru podatków rolnego,leśnego i od nieruchomosci w drodze inkaso, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobor podatkow stanowiących dochód gminy

Nr 5, poz. 162 z dnia 12.01.2007 r.

10.

III/30/2006

28.12.2006

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Nr 14, poz. 316 z dnia 31.01.2007 r.

11.

IV/37/2007

01.02.2007r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia

Wycofano z publikacji - uchylona Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31.05.2007r

12.

IV/39/2007

01.02.2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Nr 51, poz. 1108 z dnia 26.03.2007 r.-

Uchylono zapis

§ 22

13.

IV/45/2007

01.02.2007r.

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa

Nr 51, poz. 1109 z dnia 26.03.2007 r.

14.

V/51/2007

15.03.2007r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych

Nr 83, poz. 1708 z dnia 14.05.2007 r.

15.

VI/58/2007

13.04.2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Ożarowice 2006 r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Nr 118, poz. 2384 z dnia 19.07.2007 r.

16.

VI/63/2007

13.04.2007r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

Nr 98, poz. 1981 z dnia 05.06.2007r.

Nieważność § 3 ust. 6, § 11 ust. 5, ust. 8 i 10 oraz § 15 ust. 2 tiret 7 - wyrok NSA

17.

VII/74/

2007

31.05.2007r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Wycofano z publikacji

Uchylona rozstrzyga.. Nadzorczym Wojewody

Nr NP.-N-0911/390/R/

07 z dnia 03.07.2007r

18.

VII/75/

2007

31.05.2007r.

w zmian w Statucie Gminy Ożarowice

Nr 110, poz. 2203 z dnia 03.07.2007 r.

19.

VIII/82/

2007

28.06.2007r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia

Nr 134, poz. 2659 z dnia 16.08.2007 r.

20.

VIII/88/

2007

28.06.2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok

Nr 114, poz. 2303 z dnia 12.07.2007 r.

21.

IX/93/2007

30.08.2007r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarowice

Nr 167, poz. 3172 z dnia 04.10.2007 r.

22.

IX/94/2007

30.08.2007r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Nr 167, poz. 3173 z dnia 04.10.2007 r.

23.

XI/112/

2007

15.11.2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok

Nr 200, poz. 3918 z dnia 30.11.2007 r.

24.

XI/113/

2007

15.11.2007r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2008 rok

Nr 200, poz. 3919 z dnia

30.11.2007 r.

25.

XI/114/

2007

15.11.2007r.

w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2008 rok

Nr 200, poz. 3920 z dnia 30.11.2007 r.

26.

XI/115/

2007

15.11.2007r.

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2008 rok

Nr 200, poz. 3921 z dnia 30.11.2007 r.

27.

XI/117/

2007

15.11.2007r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice

Nr 201, poz.

3961 z dnia

03.12.2007 r.

28.

XII/126/

2007

28.12.2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Nr 36, poz.

787 z dnia

28.02.2008 r.

29.

XII/127/

2007

28.12.2007r.

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania

Nr 36 poz.

788 dnia

28.02.2008 r.

30.

XII/130/

2007

28.12.2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Nr 36, poz.

789 z dnia

28.02.2008 r.

Nieważność

§ 8 - rozstrzygnie nadzorcze Wojewody

Nr NP II/0911

/ 96/2/08a

31.

XII/143/

2007

28.12.2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Nr 74, poz.

1661 z dnia

23.04.2008r.

32.

XII/146/

2007

28.12.2007r.

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 37, poz.

817 z dnia

29.02.2008r.

33.

XIV/165/

2008

13.03.2008r.

w sprawie uchylenia upoważnienia dla Kierownika OPS w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych

Nr 78, poz.

1713 z dnia

29.04.2008r.

34.

XV/171/

2008

24.04.2008r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2007 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2007 rok

Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Nr 133, poz. 2609 z dnia 21.07.2008r.

35.

XV/173/

2008

24.04.2008r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Ożarowice

Nr 112, poz.

2299 z dnia

18.06.2008 r.

36.

XVII/202/

2008

02.09.2008r.

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 189, poz.

3457 z dnia

22.10.2008 r.

37.

XVIII/219/

2008

23.10.2008r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy ..

.

Wycofano z publikacji

Pismo Nr 0621/2/09

z dnia 16.01.2008r.

38.

XVIII/220/

2008

23.10.2008r.

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 214, poz.

4333 z dnia

12.12.2008r.

39.

XX/240/

2008

27.11.2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok

Nr 215, poz. 4403 z dnia 15.12.2008 r.

40.

XX/241/

2008

27.11.2008r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2009 rok

Nr 215, poz. 4404 z dnia 15.12.2008 r.

41.

XX/242/

2008

27.11.2008r.

w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2009 rok

Nr 215, poz.

4405 z dnia

15.12.2008r.

42.

XX/243/

2008

27.11.2008r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2009 rok

Nr 215, poz. 4406 z dnia 15.12.2008 r.

43.

XX/244/

2008

27.11.2008r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka

Nr 7, poz. 238 z dnia 19.01.2009 r.

44.

XX/245/

2008

27.11.2008r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczyciel

Nr 7, poz.

239 z dnia 19.01.2009 r.

45.

XX/248/

2008

27.11.2008r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Wycofano z publikacji Nr 9-0621/8/09

z dnia 29.05.2009r

46.

XXI/261/

2008

30.12.2008r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabawa i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice

Nr 30, poz. 722 z dnia 23.02.2009 r.

47.

XXI/262/

2008

30.12.2008r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie

.

Nr 30, poz. 723 z dnia 23.02.2009 r.

48.

XXI/277/

2008

30.12.2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Nr 81, poz. 1800 z dnia 14.05.2009 r.

49.

XXIII/317/

2009

02.04.2009r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Nr 90, poz. 1979 z dnia 27.05.2009 r.

50.

XXIII/327/

2009

02.04.2009r.

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 95,poz. 2152 z dnia 03.06.2009r.

51.

XXIV/332/

2009

28.04.2009r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2008 rok

Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Nr 143, poz. 2788 z dnia 12.08.2009r.

52.

XXIV/337

2009

28.04.2009r.

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wycofano z publikacji

pismo Nr 0621/7/09

z dnia 13.05.2009r.

53.

XXV/339/

2009

25.06.2009r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/387/2006 Rady Gminy Ożarowice w sprawie zwolnienia bezrobotnych od opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Nr 153, poz. 2988 z dnia 26.08.2009 r.

54.

XXV/351/

2009

25.06.2009r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań..

Nr 139, poz. 2769 z dnia 06.08.2009 r.

55.

XXVIII/405/2009

29.09.2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice

Nr205, poz. 3759 z dnia 20.11. 2009 r.

56.

XXIX/439/

2009

23.11.2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok

Nr 221, poz. 4299 z dnia 11.12. 2009 r.

57.

XXIX/440/

2009

23.11.2009r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2010 rok

Nr 221, poz.

4300 z dnia

11.12.2009r.

58.

XXIX/441/

2009

23.11.2009r.

w sprawie w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zna 2010 rok

Nr 221, poz. 4301 z dnia 11.12.2009 r.

59.

XXIX/442/

2009

23.11.2009r.

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r dla celów wymiaru podatku rolnego za 2010 rok

Nr 221, poz. 4302 z dnia 11.12.2009 r.

60.

XXX/456/

2009

28.12.2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok

Nr ….., poz. z dniaLp.

Numer

Data

ROK 2010

Tytuł

Adnotacje / zmiany / utrata mocy obowiązywania

Nr Dz. Urz. Woj. Śl. poz. data ogłoszenia

1.

XXXII/470/2010

25.03.2010r

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice

Nr 117, poz. 1863 z dnia 25.06.2010 r.

2.

-

18.05.2010r

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok nie jest aktem prawa miejscowego ale zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Nr 199, poz. 3045 z dnia 23.09.2010 r.

3.

XXXIV/

495/2010

10.06.2010r

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 145, poz. 2386 z dnia 05.08.2010r.

4.

XXXIV/

496/2010

10.06.2010r

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 145 poz. 2387 z dnia 05.08.2010r.

5.

XXXV/510/2010

01.07.2010r

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIX/199/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołu Oświaty i Wychowania

Nr 233, poz. 3447 z dnia 29.10.2010 r.

6.

XXXV/517/2010

01.07.2010r

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Ożarowice oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej , w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczna oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Nr 201, poz. 3081 z dnia 27.09.2010 r.

7.

XL/539/

2010

10.11.2010r

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok

Nr 266, poz. 4361 z dnia 15.12.2010 r.

8.

XL/540/

2010

10.11.2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011 rok

Nr 266, poz. 4362 z dnia

15.12.2010 r.

9.

XL/541/

2010

10.11.2010r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Nr 266, poz. 4363 z dnia 15.12.2010 r.

10.

XL/542/

2010

10.11.2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2011 rok

Nr 266, poz. 4364 z dnia 15.12.2010 r.

11.

XL/545/

2010

10.11.2010r

w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w reamach inicjatywy lokalnej

Nr 274, poz. 4606 z dnia 22.12.2010 r.

12.

XL/546/

2010

10.11.2010r

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Nr 258, poz. 4044 z dnia 08.12.2010 r.

13.

XL/548/

2010

10.11.2010r

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem ochroną dróg

Nr 18, poz. 344 z dnia 21.01.2011 r.Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2010 13:33:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  25‑02‑2010 13:33:39
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2013 10:58:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie