Kadencja 2010-2014


Numer

Kadencja 2010 - 2014

Tytuł

Adnotacje / zmiany / utrata mocy obowiązywania

Nr Dz. Urz. Woj. Śl. poz. data ogłoszenia

1.

II/7/2010

13.12.2010r

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/540/2010 rady Gminy Ożarowice z dnia 10.11.2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011 rok

Nr 280, poz. 4711 z dnia 29.12.2010r.

2.

II/8/2010

13.12.2010r

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Nr 280, poz. 4712 z dnia 29.12.2010 r.

3.

III/25/2010

28.12.2010r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2011 rok

Nr 110 , poz. 2092 z dnia 25.05.2011

4.

IV/34/2011

03.02.2011r

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Nr 57, poz. 1042 z dnia 15.03.2011 r.

5.

V/45/2011

24.03.2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Nr 87, poz. 1621 z dnia 26.04.2011

6.

VI/52/2011

19.05.2011

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarowice

Nr 131, poz. 2458 z dnia 17.06.2011

7.

VI/53/2011

19.05.2011

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

Nr 169,poz. 3163 z dnia 05.08.2011

8.

VII/96/

2011

30.06.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

Nr 169,poz. 3164 z dnia 05.08.2011

9.

VIII/101/

2011

22.09.2011

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 266,poz. 4431 z dnia 09.11.2011

10.

VIII/102/

2011

22.09.2011

sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Nr 266,poz. 4432 z dnia 09.11.2011

11.

IX/111/

2011

24.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

Nr 302, poz. 5079 z dnia 13.12.2011

12.

IX/112/

2011

24.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2012 rok

Nr 302, poz. 5080 z dnia 13.12.2011

13.

IX/113/

2011

24.11.2011

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Nr 302, poz. 5081 z dnia 13.12.2011

14.

IX/114/

2011

24.11.2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2012 rok

Nr 302, poz. 5082 z dnia 13.12.2011

15.

IX/115/

2011

24.11.2011

w sprawie zwolnień w podatku leśnym

Nr 302, poz. 5083 z dnia 12.12.2011

16.

IX/116/

2011

24.11.2011

w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Nr 302, poz. 5084 z dnia 13.12.2011

17.

IX/119/

2011

24.11.2011

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Ożarowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

poz. 86 z dnia 11.01.2012

18.

X/127/

2011

28.12.2011

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/116/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

poz. 87 z dnia 11.01.2012

19.

XI/137/

2012

01.02.2012

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

poz. 973

z dnia 23.02.2012

20.

XII/148/

2012

22.03.2012

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarowice

poz. 1757

z dnia 24.04.2012

21.

XIII/158/

2012

26.04.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/441/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

poz. 2213

z dnia 30.05.2012

22.

XIII/159/

2012

26.04.2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

poz. 2214

z dnia 30.05.2012

23.

XIII/160/

2012

26.04.2012

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

poz. 2153

z dnia 23.05.2012

24.

XV/185/

2012

25.06.2012

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Ożarowice

poz. 2809

z dnia 16.07.2012

25.

XVII/206/

2012

11.10.2012

w sprawie podziału gminy Ożarowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych

poz. 4899

z dnia 20.11.2012

26.

XVIII/215/

2012

29.11.2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2013 rok

poz. 5714,

z dnia 12.12.2012

27.

XVIII/216/

2012

29.11.2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2013 rok

poz. 5715,

z dnia 12.12.23012

28.

XVIII/217/

2012

29.11.2012

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok

poz. 5716

z dnia 12.12.2012

29.

XVIII/218/

2012

29.11.2012

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

poz. 5717,

z dnia

12.12.2012

30.

XVIII/220/

2012

29.11.2012

w sprawie podziału Gminy Ożarowice na stale obwody głosowania

poz. 357,

z dnia

10.01.2013

31.

XVIII/244/

2012

29.11.2012

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 358,

z dnia 10.01.2013

32.

XVIII/245/

2012

29.11.2012

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

poz. 71 z dnia 4.01.2013

33.

XVIII/246/

2013

29.11.2012

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań

uchylony w paragrafie 1

ust. 2 pkt a -

rozstrzygnię-cie nadzorcze Wojewody

poz. 447,

z dnia 11.01.2013

34.

XVIII/247/2012

29.11.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników

uchylona Uchwałą Nr XXI/271/

2012

z dnia 24.01.2013

35.

XIX/252/

2012

12.12.2012

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

uchylona uchwałą Nr XXIII/290/2013 z dnia 18.04.2013

poz. 1054

z dnia 31.01.2013

36.

XIX/253/

2012

12.12.2012

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

poz. 1055

z dnia 31.01.2013

37.

XIX/254/

2012

12.12.2012

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 1032,

z dnia 30.01.2013

38.

XIX/255/

2012

12.12.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy

poz. 1033,

z dnia 30.01.2013

39.

XX/263/

2012

28.12.2012

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarowice na 2013 rok

poz. 571,

z dnia 17.01.2013

40.

XX/264/

2012

28.12.2012

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

poz. 1410

z dnia

08.02.2013

41.

XX/265/

2012

28.12.2012

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

poz. 1264

z dnia 05.02.2013

42.

XXIII/289/2013

18.04.2013

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin ds.. Kanalizacji

43.

XXIII/290/2013

18.04.2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

poz. 3582

z dnia

29.04.2013Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑09‑2012 09:34:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  19‑09‑2012 09:34:55
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2013 09:53:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie