2016r.


Zarządzenie Nr WG.0050.1.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2016 rok

(dodane:2016-01-12 08:12:50)

Zarządzenie Nr WG.0050.2.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków samorządowego zakładu budżetowego

(dodane:2016-01-12 08:16:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.3.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągnięcia zabowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zap...

(dodane:2016-01-12 08:36:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.4.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2016 rok dla niepubliczncyh przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na ...

(dodane:2016-01-19 11:37:22)

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Ożarowice wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową or...

(dodane:2016-01-07 14:21:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.6.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii na temat ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

(dodane:2016-01-07 14:23:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.7.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016r.

(dodane:2016-01-07 14:25:42)

Zarządzenie Nr WG.0050.8.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczoznego w dniu 14.01.2016r. na wyłonienie wykonawcy usług np. Świadczenie usług w...

(dodane:2016-01-12 08:42:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.9.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Oża...

(dodane:2016-01-12 08:49:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.10.2016 Wojta Gminy Ożarowice z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-01-19 11:38:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.11.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-02-03 13:41:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.12.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ożarowice

(dodane:2016-02-01 15:41:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.13.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów Gminy Ożarowice

(dodane:2016-01-19 11:42:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.14.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Mierzęcice 59% własności środków trwałych wchodzących w skład wybudowanej w ramach projektu

(dodane:2016-01-29 13:46:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.15.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

(dodane:2016-01-19 14:25:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2016 Wójta-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ożarowice z dnia 18 stycznia 2016r w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Ożarowice w 2016 roku

(dodane:2016-02-03 13:48:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.17.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określo...

(dodane:2016-01-19 14:29:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.18.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i szkołach podstawowych Gminy Ożarowi...

(dodane:2016-02-03 13:55:03)

Zarządzenie Nr WG.0050.19.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej po...

(dodane:2016-02-01 15:46:47)

Zarządzenie Nr WG.0050.20.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-02-04 13:27:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.21.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-02-04 13:29:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.22.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-02-04 13:31:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.23.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-02-15 09:08:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.24.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie powołania zespołu doradczego ds. opracowania Statutu Sołectw Gminy Ożarowice

(dodane:2016-02-15 09:10:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.25.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-02-25 11:13:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.26.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-02-25 11:31:40)

Zarządzenie Nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których org...

(dodane:2016-02-15 09:18:17)

Zarządzenie Nr WG.00590.28.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakaźeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV)

(dodane:2016-02-15 09:23:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.29.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację profilaktycznego programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakaźeń wirusem brodawczaka ludzkiego (...

(dodane:2016-02-15 09:29:05)

Zarządzenie Nr WG.0050.30.2016 Wojta Gminy Ożarowice z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2016-04-04 12:39:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.31.2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2016-04-04 12:46:06)

Zarządzenie Nr WG.0050.32.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych

(dodane:2016-04-04 12:53:52)

Zarządzenie Nr WG.0050.33.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia garażowo-gospodarczego

(dodane:2016-04-04 12:50:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.34.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-02-25 11:36:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.35.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej występującej w Zarządzeniu Nr WG.0050.14.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie nieodpłatneg...

(dodane:2016-02-25 11:41:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.36.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie środków trwałych

(dodane:2016-02-25 11:43:42)

Zarządzenie Nr WG.0050.37.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-03-04 08:49:51)

Zarządzenie Nr WG.0050.38.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-03-18 08:42:50)

Zarzędzenie Nr WG.0050.39.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz sł...

(dodane:2016-02-25 11:46:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.40.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ożarowice

(dodane:2016-03-04 08:52:11)

Zarządzenie Nr WG.0050.41.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ożarowice na 2016 rok

(dodane:2016-03-04 08:53:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.42.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-03-15 10:25:52)

Zarządzenie Nr WG.0050.43.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr WG.0050.245.2015 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad...

(dodane:2016-03-04 08:56:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.44.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w gminie Ożarowice

(dodane:2016-03-25 10:21:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.45.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Mierzęcice środka trwałego - budowli podziemnej - sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy Mierzęcice - ...

(dodane:2016-03-15 10:29:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.46.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2016-04-04 12:57:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.47.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach publicznych, dla których organem pro...

(dodane:2016-03-15 10:19:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.48.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice o zasadach obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową ...

(dodane:2016-03-15 10:22:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.49.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świ...

(dodane:2016-03-18 08:46:17)

Zarządzenie Nr WG.0050.50.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decycji administracyjnych w sprawach z zakresu świ...

(dodane:2016-03-18 08:57:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.51.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatanego przekazania samorządowemu zakładowi budźetowemu Gminy Ożarowice - działającemu pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach" ...

(dodane:2016-03-15 10:33:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.52.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy Ożarowice - działającemu pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach" ...

(dodane:2016-03-15 10:38:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.53.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-04-11 12:39:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.54.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 marca 2916 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2015 rok

(dodane:2016-03-25 11:21:41)

Zarządzenie Nr WG.0050.55.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2016-03-25 11:24:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.56.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ożarowice informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarowice za rok 2015

(dodane:2016-03-25 11:26:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.57.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchylenia upoważnienia udzielonemu pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji...

(dodane:2016-04-04 11:54:52)

Zarządzenie Nr WG.0050.58.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administacyjnych w sprawach z zakresu opie...

(dodane:2016-04-04 11:59:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.59.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ożarowice na 2016 rok

(dodane:2016-04-11 12:41:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.60.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-04-11 12:43:03)

Zarządzenie Nr WG.0050.61.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych

(dodane:2016-04-11 12:44:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.62.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-04-19 10:49:06)

Zarządzenie Nr WG.0050.63.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

(dodane:2016-04-19 10:58:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.64.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-04-22 08:01:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.65.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-04-22 08:14:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.66.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku

(dodane:2016-04-29 09:29:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.67.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 kwietenia 2016 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2016-04-22 08:16:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.68.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Ożarowice

(dodane:2016-04-29 09:31:40)

Zarządzenie Nr WG.0050.69.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia kierownika Ośrodka Pom...

(dodane:2016-04-29 09:43:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.70.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-05-05 12:12:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.71.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-05-05 12:14:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.72.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-05-10 08:51:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.73.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-05-10 09:03:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.74.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowic...

(dodane:2016-05-10 09:06:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.75.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

(dodane:2016-05-10 09:08:43)

Zarządzenie Nr WG.0050.76.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(dodane:2016-05-06 13:44:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.77.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-05-20 11:21:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.78.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-05-20 11:23:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.79.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

(dodane:2016-05-20 11:25:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.80.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektów uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(dodane:2016-05-20 11:27:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.81.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-05-31 12:53:56)

Zarządzenie Nr WG.0050.82.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych

(dodane:2016-05-31 12:55:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.83.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2016-05-31 13:08:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.84.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2016 roku zmieniające skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice

(dodane:2016-06-06 14:01:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.85.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przygotowania "Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych" dla terenu Gminy Ożarowice

(dodane:2016-06-06 14:06:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.86.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-06-06 14:17:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.87.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-06-07 07:46:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.88.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie przygotowania i udziału w regionalnym ćwiczeniu obronnym - "RĆO-2016"

(dodane:2016-06-06 14:22:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.89.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(dodane:2016-06-06 14:12:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.90.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektów uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(dodane:2016-06-13 15:49:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.91.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/121/2015 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości staw...

(dodane:2016-06-13 15:52:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.92.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-06-23 08:36:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.93.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-06-23 08:39:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.94.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-06-23 08:41:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.95.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/121/2015 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wyso...

(dodane:2016-06-23 08:45:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.96.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2016-06-23 08:47:17)

Zarządzenie Nr !G.0050.97.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych

(dodane:2016-07-11 10:13:28)

Zarządzenie Nr WG.0050.98.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-07-11 10:15:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.99.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-07-11 10:17:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.100.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2016-07-11 10:22:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.101.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2016-07-11 10:23:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.102.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-07-27 09:42:18)

Zarządzenie Nr WG.0050.103.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-08-12 09:04:49)

Zarządzenie Nr WG.0050.104.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-08-12 09:06:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.105.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-08-12 09:07:36)

Zarządzenie Nr WG.0050.106.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 01 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

(dodane:2016-08-12 09:09:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.108.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

(dodane:2016-08-12 10:04:27)

Zarządzenie Nr WG.0050.109.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

(dodane:2016-08-23 10:43:55)

Zarządzenie Nr WG.0050.110.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam...

(dodane:2016-08-16 12:19:26)

Załącznik nr 1 do zarządzenie nr WG.0050.110.2016

(dodane:2016-08-16 12:51:20)

Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr WG.0050.110.2016

(dodane:2016-08-16 12:52:54)

Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr WG.0050.110.2016

(dodane:2016-08-16 12:53:49)

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.110.2016

(dodane:2016-08-16 12:54:40)

Zarządzenie Nr WG.0050.111.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-08-23 10:52:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.112.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-08-23 10:55:04)

Zarządzenie Nr WG.0050.113.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

(dodane:2016-08-23 10:57:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.114.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komun...

(dodane:2016-08-25 14:14:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.115.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-08-25 14:16:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.116.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice .... - zał. nr 1 i nr 2 dostępny w zakładce budżet 2016/wykonanie budżetu

(dodane:2016-08-25 14:22:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.117.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 sierpnia 2016 roku zmieniające skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice

(dodane:2016-08-30 13:24:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.118.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Ożarowice

(dodane:2016-09-02 11:31:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.118.2016 - załącznik nr 1

(dodane:2016-09-02 11:32:25)

Zarządzenie Nr WG.0050.119.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

(dodane:2016-09-02 11:34:14)

Zarządzenie Nr WG.0050.120.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania składników majątkowych jednostce organizacyjnej Gminy Ożarowice działającej po nazwą "Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w ...

(dodane:2016-09-02 11:37:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.121.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresi...

(dodane:2016-09-16 08:39:00)

Zarządzenie Nr WG.0050.122.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 września 2016 roku w sprawie sprostowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zalicznych do podsektora samorządowego za I p...

(dodane:2016-09-16 08:42:06)

Zarządzenie Nr WG.0050.123.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-09-21 08:04:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.124.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-09-21 08:07:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.125.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej

(dodane:2016-09-21 08:25:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.126.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-09-23 13:17:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.127.2016 Wójta Gminy Ożarowice z ddnia 21 września 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie od...

(dodane:2016-09-23 13:21:12)

Zarządzenie Nr WG.0050.128.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Ożarowice

(dodane:2016-10-14 12:18:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.129.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego przekazania składników majątkowych jednostce organizacyjnej Gminy Ożarowice działającej pod nazwą "Biblioteka ...

(dodane:2016-10-19 12:08:21)

Zarządzenie Nr WG.0050.130.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-10-14 12:21:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.131.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-10-19 12:02:02)

Zarządzenie Nr WG.0050.132.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu protokolarnego przejęcia nieruchomości

(dodane:2016-10-17 13:28:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.133.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2016 roku w spawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2016-10-14 12:26:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.134.2016 Wójta Gminy Ożarowic z dnia 12 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami

(dodane:2016-10-14 12:29:57)

Zarządzenie Nr WG.0050.135.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-10-24 14:44:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.136.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-10-24 14:48:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.137.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządow...

(dodane:2016-10-19 14:38:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.138.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-10-24 14:50:15)

Zarządzenie Nr WG.0050.139.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

(dodane:2016-10-25 14:14:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.140.2016 Wójta Gminy Ozarowice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-11-04 12:53:14)

Zarządzenie Nr WG.0050.141.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-11-04 13:37:13)

Zarządzenie Nr WG.0050.142.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2016-11-04 13:38:47)

Zarządzenie Nr WG.0050.143.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 października 2016 rokuw sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zendek

(dodane:2016-11-02 10:24:33)

Zarządzenie Nr WG.0050.144.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

(dodane:2016-11-02 10:26:58)

Zarządzenie Nr WG.0050.145.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2016 rok dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i pr...

(dodane:2016-11-02 10:29:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.146.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-11-04 13:42:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.147.2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-11-09 12:56:46)

Zarządzenie Nr WG.0050.148.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie czynności przygotowawczych w związku z planowaną centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ożarowice

(dodane:2016-11-07 07:58:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.149.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

(dodane:2016-11-17 12:36:53)

Zarządzenie Nr WG.0050.150.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

(dodane:2016-11-29 14:36:32)

Zarządzenie Nr WG.0050.151.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał podatkowych

(dodane:2016-11-09 12:58:42)

Zarządzenie Nr WG.0050.152.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2018

(dodane:2016-11-17 12:38:54)

Zarządzenie Nr WG.0050.153.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2017 rok

(dodane:2016-11-29 14:46:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.154.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej znajdującej się z Zarządzeniu Nr WG.0050.146.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie z...

(dodane:2016-11-17 12:42:10)

Zarządzenie Nr WG .0050.155.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

(dodane:2016-11-17 12:44:26)

Zarządzenie Nr WG0050.156.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zendek

(dodane:2016-11-17 12:50:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.157.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 listopada 2016r. w spr. ustanowienia Regulaminu porzadu domowego obowiązującego najemców (mieszkańców) budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu...

(dodane:2016-11-25 13:25:20)

Zarządzenie Nr WG.0050.158.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 listopada 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-11-25 13:27:01)

Zarządzenie Nr WG.0050.159.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-11-28 14:08:12)

Zarządzenie Nr WG.0050.160.2016 Wójta Gminy Ożarwoice z dnia 21 listopada 2016 roku w spr. wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr WG.0050.151.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projetów uc...

(dodane:2016-11-25 13:30:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.161.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2016-11-25 13:31:59)

Zarządzenie Nr WG.0050.162.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

(dodane:2016-11-25 13:33:14)

Zarządzenie Nr WG.0050.163.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wyników konsultacji projektów uchwał podatkowych

(dodane:2016-11-28 14:09:44)

Zarządzenie Nr WG.0050.164.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-11-28 14:11:19)

Zarządzenie Nr WG.0050.165.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

(dodane:2016-12-06 08:43:34)

Zarządzenie Nr WG.0050.166.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2016 roku Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-12-07 15:26:48)

Zarządzenie WG.0050.167.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-12-14 16:10:24)

Zarządzenie Nr WG.0050.168.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2016-12-14 16:16:26)

Zarządzenie Nr WG.0050.169.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2016-12-15 11:31:48)

Zarządzenia Nr WG.0050.170.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawieprzedstawienia Radzie Gminy Ożarowice : Raportu z wykonania

(dodane:2016-12-15 13:18:10)

Zarządzenie Nr WG.0050.171.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Ożarowice

(dodane:2016-12-15 13:19:45)

Zarządzenie Nr WG.0050.172.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2016 roku w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ożarowice ...

(dodane:2016-12-20 14:34:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.173.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2016 roku w spr. wyznaczenia koordynatora gminnego oraz aktualizacji dokumentacji

(dodane:2016-12-20 14:37:09)

Zarządzenie Nr WG.0050.174.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 grudnia 2016 roku w spr. zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej na 2016 rok

(dodane:2016-12-20 14:39:08)

Zarządzenie Nr WG.0050.175.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wniesienia autopoprawki do projketu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2018

(dodane:2017-01-02 13:59:30)

Zarządzenie Nr WG.0050.176.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2017-01-02 14:06:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.177.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2017-01-02 14:23:16)

Zarządzenie Nr WG.0050.178.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem ...

(dodane:2017-01-02 14:27:14)

Zarządzenie Nr WG.0050.179.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wyników konsultacji uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym je....

(dodane:2017-01-02 14:30:29)

Zarządzenie Nr WG.0050.180.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2017-01-02 14:33:39)

Zarządzenie Nr WG.0050.181.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii na temat ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

(dodane:2017-01-02 14:39:23)

Zarządzenie Nr WG.0050.182.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie umorzenia należnośći pieniężnych cywilnoprawnych

(dodane:2017-01-04 11:15:07)

Zarządzenie Nr WG.0050.183.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

(dodane:2017-01-05 09:04:31)

Zarządzenie Nr WG.0050.184.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2016 rok

(dodane:2017-01-16 15:00:37)

Zarządzenie Nr WG.0050.185.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy...

(dodane:2017-01-12 14:04:48)

Zarządzenie Nr WG.0050.186.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ożarowice

(dodane:2017-01-11 12:21:27)

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑01‑2016 08:14:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑01‑2016 08:14:11
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2019 13:25:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie