2011r.


Na podstawie art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592). Wójt Gminy Ożarowice Ożarowice, ul. Dworcowa 15 ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie: profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1997 uczennic Gimnazjum w Ożarowicach. Przewidywany termin wykonania zadania: od podpisania umowy do 16 kwietnia 2012 roku. Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym z projektem umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, pokój nr 10 do dnia 5 sierpnia 2011r. od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl./zakładka - konkursy. Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 032/381 80 32. Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs - szczepionka" należy składać w Biurze obsługi klienta - pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 do dnia 9 sierpnia 2011r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2011 roku o godzinie 10.30 w siedzibie ogłaszającego konkurs. Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. W przypadku złożenia na innym formularzu, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert. Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert na posiedzeniu zamkniętym w dniu 9 sierpnia 2011r. w siedzibie ogłaszającego konkurs. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147-150, art.151 ust.1-5, art. 152 i 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 3 - Projekt umowy Załącznik nr 4 - Regulamin organizowania konkursu ofert Załącznik nr 5 - Arkusz oceny oferty

Załącznik Nr 1
(dodane:2011-07-05 06:40:16)
Załącznik Nr 2
(dodane:2011-07-05 06:40:55)
Załącznik Nr 3
(dodane:2011-07-05 06:43:29)
Załącznik Nr 4
(dodane:2011-07-05 06:43:50)
Załącznik Nr 5
(dodane:2011-07-05 06:44:15)
Rozstrzygnięcie konkursu
(dodane:2011-08-10 10:54:28)
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks , w dniu:  04‑07‑2011 22:50:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑07‑2011 22:50:35
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2011 10:54:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie