Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt -rocznik 1994


Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

Wójt Gminy Ożarowice

Ożarowice, ul. Dworcowa 15

ogłasza konkurs ofert

na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie:

profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt -rocznik 1994, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

Przewidywany termin wykonania zadania: od podpisania umowy do końca października 2008 roku.

Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) które świadczą usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym z projektem umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl zakładka- konkursy. Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 032/381 80 32.

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs - szczepionka" należy składać w Biurze obsługi klienta - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 do dnia 11 marca 2008r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2008 roku o godzinie 1100 w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. W przypadku nie złożenia formularza, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert. Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis -"potwierdzone za zgodność z oryginałem" datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności. Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.

Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert na posiedzeniu zamkniętym w dniu 11 marca 2008r. w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent może złożyć skargę lub protest, w trybie § 16 i § 17 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone cytowanymi na wstępie przepisami.

Załączniki:

· Załącznik nr 1 - Formularz oferty

· Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu ofert

· Załącznik nr 3 - Projekt umowy

· Załącznik nr 4 - Regulamin organizowania konkursu ofert

· Załącznik nr 5 - Arkusz oceny oferty

Ogłoszenie

Wójta Gminy Ożarowice

W dniu 11 marca 2008 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1994, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

W Wyniku głosowania wybrana została oferta:

NZOZ "PROMED" Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 15, 42-624 Tąpkowice.


Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  06‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  06‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2010 14:33:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie