2014r.


Załącznik

do Zarządzenia Nr WG.0050.175.2013

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 05 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXVII/341/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok",

Wójt Gminy Ożarowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

"Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarowice w roku 2014".

I. Rodzaj zadania:

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów, którym w 2014 roku udzielone zostanie wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i powierzanie im realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach:

a) piłka nożna

b) piłka siatkowa

c) tenis stołowy

d) aikido

e) gry i zabawy ruchowe dzieci klas I-III

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

1. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 130.000 złotych, na podstawie projektu budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice Nr WG.0050.149.2013.

2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na poszczególne zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Ożarowice na rok 2014 przez Radę Gminy Ożarowice. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Ożarowice w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zadania:

a) koszty kwalifikowane to między innymi: drobny sprzęt sportowy, odzież i obuwie sportowe, transport, wyżywienie, opłaty trenerskie, opłaty sędziowskie, opłaty statutowe/ regulaminowe, opłaty startowe, opłaty licencyjne, artykuły medyczne, opieka medyczna, usługi poligraficzne związane z promocją realizacji zadania, ubezpieczenie, materiały biurowe, drobne nagrody (puchary, medale itp.), opłaty za media wykorzystane podczas realizacji zadania (np. gaz, prąd, węgiel, paliwo, telefon itp.), opłaty instruktorów i obsługi technicznej.

b) Koszty niekwalifikowane to miedzy innymi: zakup środków trwałych (o wartości powyżej 3.500 zł.), opłaty związane z zakupem i dzierżawą gruntu oraz nieruchomości, wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy sportowych, stypendia dla zawodników, transfer zawodnika z innego klubu, kary, mandaty, inne opłaty sankcyjne nałożone na klub lub zawodnika klubu, zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu, wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia.

III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są działające w obszarze kultury

fizycznej dzieci i młodzieży:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu Art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm). Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Spółdzielnie socjalne.

4. Spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, realizujące swoje zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadania realizowane będą w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Realizacja zadania publicznego będzie finansowana z wnioskowanej dotacji od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego w niniejszej umowie, natomiast w pozostałym okresie w ramach środków własnych.

2. Dotowane z budżetu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Ożarowice lub na rzecz jej mieszkańców.

3. Zadania realizowane będą w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w zawodach sportowych,

- organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych,

- organizowanie obozów i zgrupowań sportowych,

- organizowanie szkoleń sportowych,

- organizowanie zajęć sportowych,

- organizowanie gier i zabaw ruchowych.

VI. Termin składania ofert:

1. Termin złożenia oferty - nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia konkursu ofert tj. do dnia 30 grudnia 2013r.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 (pokój 11) w zamkniętej kopercie z adnotacją: KONKURS " Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarowice w roku 2014".

3. Formularz oferty można pobrać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Ożarowicach w godzinach funkcjonowania Urzędu.

4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania wniosku kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem:

1) Statut podmiotu.

2) Sprawozdanie merytoryczne, rachunek wyników Podmiotu za rok poprzedni.

3) Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowań osób go reprezentujących.

4) Kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania w ramach umów pracy/zlecenia/dzieło - kopie kwalifikacji zgodnych z planowanym powierzeniem zakresu obowiązków.

5) Zgodność z oryginałem złożonych dokumentów potwierdza osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzania dokumentów.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Termin wyboru ofert:

Realizator zadań zostanie wybrany niezwłocznie po upływie terminu do złożenia ofert.

VIII. Tryb wyboru ofert:

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.

2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości. O wynikach konkursu składający oferty zostaną powiadomieni również telefonicznie.

IX. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Merytoryczne (ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, zasięg i czas działania, ilość członków podmiotu składającego ofertę, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawionego projektu) 0-10 pkt.

2. Finansowe (kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła) 0-10 pkt.

3. Organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, przewidywana ilość uczestników, kwalifikacje osób) 0-10 pkt.

4. Ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym pracy wolontariuszy i społecznej pracy członków 0-10 pkt.

5. Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ożarowice w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczenia otrzymanych środków 0-10 pkt.

Podmioty nowe, nie współpracujące wcześniej z Gminą otrzymują w tym miejscu połowę możliwych punktów, tj. 5 punktów.

X. Warunki zawarcia umowy:

1. Podanie numeru rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

XI. Koszty realizacji zadań wyniosły w latach:

Na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2005 przeznaczono kwotę 60.000 zł., w roku 2006 kwotę 60.000 zł., w roku 2007 kwotę 75.000 zł., w roku 2008 kwotę 80.000 zł., w roku 2009 kwotę 100.000 zł., w roku 2010 kwotę 100.000 zł., w roku 2011 kwotę 100.000 zł., w roku 2012 kwotę 130.000 zł., a w roku 2013 kwotę 150.000 zł.


Rozstrzygnięcie konkursu
(dodane:2014-01-07 07:57:36)
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks , w dniu:  06‑12‑2013 08:46:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  06‑12‑2013 08:46:57
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2014 07:57:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie