2010r.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ożarowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Ożarowice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie i powierzanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach:

a) piłka nożna

b) piłka siatkowa

c) tenis stołowy

d) aikido

e) gry i zabawy ruchowe dzieci klas I-III

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości 100.000 zł.

III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są działające w obszarze kultury

fizycznej i sportu dzieci i młodzieży:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207).

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadania realizowane będą w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.

2. Dotowane z budżetu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Ożarowice lub na rzecz jej mieszkańców.

3. Zadania realizowane będą w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w zawodach sportowych

- organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych

- organizowanie obozów i zgrupowań sportowych

- organizowanie szkoleń sportowych

- organizowanie zajęć sportowych

- organizowanie gier i zabaw ruchowych

VI. Termin składania ofert:

1. Termin złożenia oferty - 30 dni od ogłoszenia konkursu ofert tj. do dnia 08 lutego 2010r.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 (pokój 11) w zamkniętej kopercie z adnotacją "konkurs".

3. Formularz oferty można pobrać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Ożarowicach w godzinach funkcjonowania Urzędu.

VII. Termin wyboru ofert:

Realizator zadań zostanie wybrany niezwłocznie po upływie terminu do złożenia ofert.

VIII. Tryb wyboru ofert:

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do oceny ofert.

2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości. O wynikach konkursu składający oferty zostaną powiadomieni również pisemnie.

3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia bądź do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Merytoryczne (zasięg i czas działania, ilość członków podmiotu składającego ofertę, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawionego projektu).

2. Finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła).

3. Organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, przewidywana ilość uczestników).

4. Analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych w ubiegłych latach.

5. Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ożarowice w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczenia otrzymanych środków.

X. Warunki zawarcia umowy:

1. Podanie numeru rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207).

XI Koszty realizacji zadań wyniosły w latach:

Na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2005 przeznaczono kwotę 60.000 zł., w roku 2006 kwotę 60.000 zł., w roku 2007 kwotę 75.000 zł., w roku 2008 kwotę 80.000 zł., a w roku 2009 kwotę 100.000 zł.


Ogłoszenie

Wójta Gminy Ożarowice

W dniu 9 lutego 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych

Gminy Ożarowice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dzieci i młodzieży

w 2010r.

Wyłonione zostały oferty:

- Ludowego Klubu Sportowego "PIAST" Ożarowice

- Ludowego Klubu Sportowego "TĘCZA" Zendek

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Ożarowice

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  30‑12‑2009 11:00:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑12‑2009 11:00:17
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2010 09:47:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie