2013r.(KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY)

Załącznik do Zarządzenia
Nr WG.0050.10.2013

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 stycznia 2013 roku

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XVIII/219/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok",

Wójt Gminy Ożarowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

"Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarowice w roku 2013".

I. Rodzaj zadania:

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów, którym w 2013 roku udzielone zostanie wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i powierzanie im realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach:

a) piłka nożna

b) piłka siatkowa

c) tenis stołowy

d) aikido

e) gry i zabawy ruchowe dzieci klas I-III

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

1. Na realizację zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości 150.000 zł.

2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na poszczególne zadania

w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Ożarowice na rok 2013

przez Radę Gminy Ożarowice. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że

zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji

Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Ożarowice w

części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do

przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zadania:

a) koszty kwalifikowane to między innymi: drobny sprzęt sportowy, odzież i obuwie sportowe, transport, wyżywienie, opłaty trenerskie, opłaty sędziowskie, opłaty statutowe/ regulaminowe, opłaty startowe, opłaty licencyjne, artykuły medyczne, opieka medyczna, usługi poligraficzne związane z promocją realizacji zadania, ubezpieczenie, materiały biurowe, drobne nagrody (puchary, medale itp.), opłaty za media wykorzystane podczas realizacji zadania (np. gaz, prąd, węgiel, paliwo, telefon itp.), opłaty instruktorów i obsługi technicznej.

b) Koszty niekwalifikowane to miedzy innymi: zakup środków trwałych (o wartości powyżej 3.500 zł.), opłaty związane z zakupem i dzierżawą gruntu oraz nieruchomości, wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy sportowych, stypendia dla zawodników, transfer zawodnika z innego klubu, kary, mandaty, inne opłaty sankcyjne nałożone na klub lub zawodnika klubu, zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu, wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia.

III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są działające w obszarze kultury

fizycznej dzieci i młodzieży:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu Art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm).Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Spółdzielnie socjalne.

4. Spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, realizujące swoje zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadania realizowane będą w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Realizacja zadania publicznego od dnia 01 stycznia 2013 roku będzie się odbywała w ramach środków własnych, natomiast od dnia podpisania umowy z wnioskowanej dotacji.

2. Dotowane z budżetu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Ożarowice lub na rzecz jej mieszkańców.

3. Zadania realizowane będą w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w zawodach sportowych

- organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych

- organizowanie obozów i zgrupowań sportowych

- organizowanie szkoleń sportowych

- organizowanie zajęć sportowych

- organizowanie gier i zabaw ruchowych

VI. Termin składania ofert:

1. Termin złożenia oferty - 21 dni od ogłoszenia konkursu ofert tj. do dnia 15 lutego 2013r.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 (pokój 11) w zamkniętej kopercie z adnotacją: KONKURS " Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarowice w roku 2013".

3. Formularz oferty można pobrać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Ożarowicach w godzinach funkcjonowania Urzędu.

4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania wniosku kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem:

1) Statut podmiotu.

2) Sprawozdanie merytoryczne, rachunek wyników Podmiotu za rok 2012.

3) Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowań osób go reprezentujących.

4) Kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania w ramach umów pracy/zlecenia/dzieło - kopie kwalifikacji zgodnych z planowanym powierzeniem zakresu obowiązków.

5) Zgodność z oryginałem złożonych dokumentów potwierdza osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzania dokumentów.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Termin wyboru ofert:

Realizator zadań zostanie wybrany niezwłocznie po upływie terminu do złożenia ofert.

VIII. Tryb wyboru ofert:

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.

2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości. O wynikach konkursu składający oferty zostaną powiadomieni również telefonicznie.

3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia bądź do przesunięcia terminu składania ofert.

4. Od podjętych przez Wójta Gminy decyzji nie przysługuje odwołanie.

IX. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Merytoryczne (ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, zasięg i czas działania, ilość członków podmiotu składającego ofertę, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawionego projektu) 0-10 pkt.

2. Finansowe (kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła) 0-10 pkt.

3. Organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, przewidywana ilość uczestników, kwalifikacje osób) 0-10 pkt.

4. Ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym pracy wolontariuszy i społecznej pracy członków 0-10 pkt.

5. Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ożarowice w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczenia otrzymanych środków 0-10 pkt.

Podmioty nowe, nie współpracujące wcześniej z Gminą otrzymują w tym miejscu połowę możliwych punktów, tj. 5 punktów.

X. Warunki zawarcia umowy:

1. Podanie numeru rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu

projektu.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

XI. Koszty realizacji zadań wyniosły w latach:

Na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2005 przeznaczono kwotę 60.000 zł., w roku 2006 kwotę 60.000 zł., w roku 2007 kwotę 75.000 zł., w roku 2008 kwotę 80.000 zł., w roku 2009 kwotę 100.000 zł., w roku 2010 kwotę 100.000 zł., w roku 2011 kwotę 100.000 zł., a w roku 2012 kwotę 130.000 zł.


Zarządzenie Nr WG.0050.18.2013

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 lutego 2013r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/219/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok",

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a :

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. "Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarowice w roku 2013", oraz przyznaję dotację w wysokości 78.000 zł dla LKS "Piast" Ożarowice, 50.000 zł dla LKS "Tęcza" Zendek, 10.000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz 12.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ożarowice na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Ożarowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi d/s ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  25‑01‑2013 10:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑01‑2013 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2013 10:09:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie