2012r.


Załącznik

do Zarządzenia Nr WG.0050.19.2012

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 01 lutego 2012 roku.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ożarowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Ożarowice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży w 2012 roku na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie i powierzanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach:

a) piłka nożna

b) piłka siatkowa

c) tenis stołowy

d) aikido

e) gry i zabawy ruchowe dzieci klas I-III

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

1. Na realizację zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości 130.000 zł.

2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na poszczególne zadania

w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Ożarowice na rok 2012

przez Radę Gminy Ożarowice. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że

zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji

Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Ożarowice w

części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do

przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są działające w obszarze kultury

fizycznej i sportu dzieci i młodzieży:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, realizujące swoje zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadania realizowane będą w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku.

2. Dotowane z budżetu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Ożarowice lub na rzecz jej mieszkańców.

3. Zadania realizowane będą w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w zawodach sportowych

- organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych

- organizowanie obozów i zgrupowań sportowych

- organizowanie szkoleń sportowych

- organizowanie zajęć sportowych

- organizowanie gier i zabaw ruchowych

VI. Termin składania ofert:

1. Termin złożenia oferty - 21 dni od ogłoszenia konkursu ofert tj. do dnia 22 lutego 2012r.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 (pokój 11) w zamkniętej kopercie z adnotacją "konkurs".

3. Formularz oferty można pobrać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Ożarowicach w godzinach funkcjonowania Urzędu.

VII. Termin wyboru ofert:

Realizator zadań zostanie wybrany niezwłocznie po upływie terminu do złożenia ofert.

VIII. Tryb wyboru ofert:

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do oceny ofert.

2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości. O wynikach konkursu składający oferty zostaną powiadomieni również telefonicznie.

3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia bądź do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Merytoryczne (zasięg i czas działania, ilość członków podmiotu składającego ofertę, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawionego projektu).

2. Finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła).

3. Organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, przewidywana ilość uczestników).

4. Analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych w ubiegłych latach.

5. Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ożarowice w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczenia otrzymanych środków.

X. Warunki zawarcia umowy:

1. Podanie numeru rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz. 25) lub innym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

XI. Koszty realizacji zadań wyniosły w latach:

Na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2005 przeznaczono kwotę 60.000 zł., w roku 2006 kwotę 60.000 zł., w roku 2007 kwotę 75.000 zł., w roku 2008 kwotę 80.000 zł., w roku 2009 kwotę 100.000 zł., w roku 2010 kwotę 100.000 zł., a w roku 2011 kwotę 100.000 zł.


Ogłoszenie

Wójta Gminy Ożarowice

W dniu 23 lutego 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży w 2012r.

Wyłonione zostały oferty:

- Ludowego Klubu Sportowego "PIAST" Ożarowice

- Ludowego Klubu Sportowego "TĘCZA" Zendek

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Ożarowice

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Czapla

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  01‑02‑2012 10:35:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2012 10:35:30
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2012 12:36:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie