Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 16/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXIV/270/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.909.382zł

po stronie przychodów o kwotę 1.450.000 zł

957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.450.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 459.382 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 459.382 zł

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

o kwotę 459.382 zł

§ 6291 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł o kwotę 459.382 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.909.382 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 40.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 40.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 40.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 20.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwo 20.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 909.382zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 909.382 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 909.382 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 900.000 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 900.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycho kwotę 900.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XXIV/270/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2005 11:45:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie