Zarządzenie Nr 142/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 grudnia 2010 roku


Zarządzenie Nr 142/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

623

623

75095

Pozostała działalność

623

623

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

623

623

623

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

623

623

623

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.000

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

5.000

5.000

5.000

- wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000

5.000

852

Pomoc społeczna

2.700

2.700

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.700

2.700

- wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.700

2.700

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2.700

2.700

2.700

Razem

8.323

8.323

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑01‑2011 16:43:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑01‑2011 16:43:52
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2011 11:01:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie