Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwaly Nr XXXIV/492/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie "określenia trybu i szczegółowych kryteriow oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej", powołania Zespołu d.s. wspierania inicjatyw lokalnych


Zarządzenie Nr 66/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXXIV/492/2010 Rady Gminy Ożarowice z 10 czerwca 2010 r. w sprawie "określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej", powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 w nawiązaniu do § 1 i § 3 Uchwały Nr XXXIV/492/2010 Rady Gminy Ożarowice z 10 czerwca 2010 r.

 

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w § 1 uchwały, w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mogą być realizowane zadania publiczne wyłącznie na terenie Gminy Ożarowice i na rzecz społeczności lokalnej.

 

§ 2.

1. W ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia realizacji inicjatywy lokalnej, każda grupa inicjatywna ma obowiązek rozliczyć się z wydatkowanych środków, nie później niż do 15 grudnia 2010 roku.

2. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, podlegają zwrotowi w terminie do 15 grudnia 2010 roku.

 

§ 3.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację inicjatyw lokalnych nie mogą być przeznaczone na finansowanie wypłat osobowych dla członków grupy inicjatywnej.

 

2. W przypadku nie zawarcia przez grupę inicjatywną właściwej umowy z Gminą , w terminie 14 dni od daty otrzymania pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia inicjatyw lokalnych, niewykorzystane środki finansowe mogą być przeznaczone przez Gminę na inny cel.

 

§ 4.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw lokalnych na dany rok kalendarzowy ustala Rada Gminy Ożarowice w uchwale budżetowej.

 

2. Ze środków przeznaczonych na inicjatywy lokalne finansuje się:

1) zakup wyposażenia nie będącego środkiem trwałym - do wysokości 30% środków ;

2) realizację pozostałych inicjatyw - do wysokości 70% środków.

§ 5.

1.Gmina realizuje przedsięwzięcia, w trybie lokalnych inicjatyw wyłącznie na terenie Gminy Ożarowice w zakresie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy,

- działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury fizycznej i turystyki,

- ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na terenach wiejskich,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

2. Przedsięwzięcia zrealizowane w trybie lokalnych inicjatyw stają się własnością Gminy Ożarowice lub jego właściwej, podległej jednostki organizacyjnej na zasadach ustalonych w odrębnej umowie pomiędzy tymi podmiotami oraz zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

§ 6.

1. Oceny wniosków dokonuje Zespół, biorąc pod uwagę następujące kryteria :

- zgodność przedsięwzięcia z § 5 ust.1 uchwały,

- zgodność przedsięwzięcia z budżetem gminy na dany rok,

- wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, pozwolenie na budowę),

- wysokość środków finansowych lub nakładów rzeczowych i osobowych (praca społeczna) wniesionych przez Wnioskodawcę.

2. Kryteria oceny wniosków zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Do dofinansowania zostaną wybrane projekty z największa liczbą punktów, do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

 

§ 7.

Określa się wzór "wniosku o realizację inicjatywy lokalnej" stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

 

 

 

 

§ 8.

Powołuje się Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, w następującym składzie:

1.(Dane zanonimizowano)

2. ...................................

3. Marian Czernikarz

4. Ewa Paks

5. Bożena Furgacz

6. Róża Szydło

 

§ 9.

  1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczącego wyłoniony spośród członków Zespołu.
  2. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje wyznaczony przez Wójta Gminy członek Zespołu, terminie 7 dni od dnia jego powołania.
  3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołów uchwali regulamin pracy.

 

§ 10.

Zespól w trakcie 7 dni od daty dokonania wyboru jego Przewodniczącego przedstawia Wójtowi Gminy Regulamin Pracy Zespołu, celem jego zatwierdzenia.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 12.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 66/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2010 r.

 

Kryterium punktacja oceny wniosków

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach których dotyczą projekty, zapewniających sprawna i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów

Zrealizowane projekty o zakresie podobnym do operacji

- brak doświadczenia - 0 pkt

- jeden projekt - 1 pkt

- dwa projekty - 2 pkt

- powyżej 2 projektów - 3 pkt

Miejsce realizacji projektu

Preferuje projekty zależne od liczby mieszkańców danej miejscowości na zasadzie im mniejsza miejscowość tym więcej punktów

- miejscowości do 1000 mieszkańców - 2 pkt

- miejscowości powyżej 1000 mieszkańców - 0 pkt

 

Innowacyjność projektu

Preferuje innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej - tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał

-Projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0 pkt

-Projekt posiadający charakter innowacyjny - 5 pkt

Poziom zaangażowania

społeczności lokalnej

Preferuje projekty składane przez podmioty/organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej, przewidując ich znaczący udział w realizacji projektów. Kryterium preferujące współpracę między organizacjami

-beneficjent realizuje projekt samodzielnie - o pkt

-projekt realizowany z jednym partnerem - 3 pkt

-projekt realizowany z więcej niż jednym partnerem - 5 pkt

Wysokość wnioskowanej pomocy

Preferuje projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Może być określony procentowo lub też konkretnie wartościowo (mniej zalecane)

-operacje, których wkład własny jest równy minimalnemu wymaganemu w uchwale - 0 pkt

-operacje, których wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o 10% - 1 pkt

-projekty, których wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o 20% - 2 pkt

-projekty, których wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego powyżej 30% - 3 pkt

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 66/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2010 r.

 

 

 

……………………………… …. ………………………………...

(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku)

 

 

WNIOSEK

 

REALIZACJI INICJATYWY LOKALNEJ

 

…………………………………………………………

(nazwa zadania)

w terminie……………………………

 

 

PRZEZ

……………………………………….

nazwa organizacji lub grupy inicjatywnej

 

 

W KWOCIE OGÓŁEM …………………….

 

I. Dane na temat organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjne/*(w przypadku grupy inicjatywnej dołączyć należy listę z adresami, numerem dowodu osobistego i podpisami przynajmniej 10 osób tworzących grupę)

 

 

1) pełna nazwa…………………………………………………………………………………..

2) forma prawna…………………………………………………………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze*……………………………...

4) NIP……………………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………………………………………………….

5) data wpisu lub rejestracji……………………………………………………………………..

6) inne dane ewidencyjne……………………………………………………………………….

7) dokładny adres: miejscowość……………………………… ul. …………………………….

gmina……………………… powiat……………………… województwo…………………….

8) tel. ……………………………………………….. fax ……………………………………...

e-mail: …………………………………………… http://...........................................................

9) nazwa banku i numer rachunku ……………………………………………………………...

10) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/* w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/* (zawierania umów)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które organizacja ubiega się o uzyskanie pomocy finansowej

.......................................................................................................................................................12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ...................................................................................

 

 

 

 

 

12) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

 

 

13) zakres prowadzonej działalności statutowej

a) działalność nieodpłatna

 

 

 

 

 

b) działalność odpłatna

 

 

 

 

 

 

14) jeżeli organizacja pozarządowa/* podmiot/* jednostka organizacyjna/* prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

II. Opis zadania

 

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania

 

 

 

 

 

5. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Planowana liczba uczestników inicjatywy lokalnej

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

 

Całkowity koszt (w zł) .........................

w tym wnioskowana wielkość środków gminnych (w zł) ..................... w tym wielkość środków

własnych (w zł) .......................

Kosztorys ze względu ma rodzaj kosztów

 

Lp.

 

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt

(w zł)

W tym ze

środków

gminnych (w zł)

W tym ze

środków własnych (w zł)*

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania

źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota pomocy finansowej ze środków gminnych

 

 

· Środki własne (na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji zadania),

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł na zadanie

 

 

 

Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?

 

 

 

Sponsorzy publiczni-podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

 

 

 

Sponsorzy prywatni-podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

 

 

 

Pozostałe

 

 

Ogółem

 

100 %

 

* Opisać rodzaj środków własnych (w tym np. robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej, świadczenia rzeczowe w szczególności: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

 

 

 

 

 

2. Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty): [ ]

 

 

w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): [ ]

 

 

Inne informacje o zasobach kadrowych , w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy

 

 

 

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych [lokalowe, sprzętowe - wraz z informacją o stanie technicznych, inne] - ważne z punktu widzenia realizacji zadania

 

 

 

 

4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam / my, że:

1) organizacja pozarządowa/* podmiot/* jednostka organizacyjna/* grupa inicjatywna */ jest związana / ny niniejszą ofertą przez okres do dnia ....................................,

2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 

Wnioskodawca

.........................................................................

.........................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu organizacji l ub grupy inicjatywnej)

 

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

3. ........................................................................................

4. ........................................................................................

5. ........................................................................................

 

V. Uwaga

 

Poświadczenie złożenia oferty

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  22‑06‑2010 08:09:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑06‑2010 08:09:34
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 19:59:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie