Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok


Zarządzenie Nr 2/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie: planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

W uchwalonym budżecie Gminy Ożarowice na 2010 rok ustala się szczegółowy podział dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafów. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych oraz wszystkich pracowników wykonujących w 2010 roku zadania finansowe objęte budżetem Gminy do przestrzegania zasad dyscypliny budżetowej, a w szczegółowości do:

  1. prawidłowego i terminowego realizowania należnych dochodów,
  2. ścisłego przestrzegania zasad celowego i gospodarnego wykorzystania środków budżetowych,
  3. niedopuszczania do zaciągania zobowiązań nie znajdujących pokrycia w zatwierdzonym planie finansowym na 2010 rok,
  4. bieżącego analizowania przebiegu wykonania w ciągu roku zadań budżetowych w swoim zakresie i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania środków eliminujących powstanie nieprawidłowości w realizacji budżetu.

§ 3

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych oraz pracowników Urzędu Gminy do złożenia w Referacie Finansów i Planowania informacji opisowej na temat wykonania zadań wynikających z zatwierdzonych rocznych planów finansowych.

  1. za I półrocze br. w terminie do dnia 20 lipca 2010 r.,
  2. za rok budżetowych do 20 lutego 2011 r.

§ 4

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedkładania Wójtowi Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okresy półroczne.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑02‑2010 07:41:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑02‑2010 07:41:16
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2010 10:15:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie