Projekt budżetu


Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590),

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 38.685.792 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16.381.858 zł

2) dochody majątkowe 22.303.934 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.185.792 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.826.880 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.881.996 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.973.238 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.908.758 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.322.000 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.261.129 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.755 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100.000 zł

f) obsługa długu publicznego 250.000 zł

2) wydatki majątkowe 27.358.912 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.358.912 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.672.335 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.500.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.560.720 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.060.720 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 786.079 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7

1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 350.000 zł na realizację zadań określonych:

- - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 335.000 zł

- - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł

§ 8

Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000,- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 10

Ustala się zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 2.300.000 zł

2) wydatki 2.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"

  1. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.200.000 zł,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

  1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

2. Ustala się limit w wysokości 600.000 zł dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012.

§ 14

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


Tabela Nr 1
(dodane:2012-01-05 10:06:48)
Tabela Nr 2
(dodane:2012-01-05 10:08:02)
Tabela Nr 3
(dodane:2012-01-05 10:09:20)
Tabela Nr 4
(dodane:2012-01-05 10:13:26)
Tabela Nr 5
(dodane:2012-01-05 10:14:44)
Tabela Nr 6
(dodane:2012-01-05 10:15:10)
Załącznik Nr 1
(dodane:2012-01-05 10:15:40)
Załącznik Nr 2
(dodane:2012-01-05 10:16:03)
Uzasadnienie do projektu budżetu
(dodane:2012-01-05 11:04:56)
Autopoprawka do projektu budżetu
(dodane:2012-01-05 11:07:44)
Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  05‑01‑2012 10:02:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  05‑01‑2012 10:02:51
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2012 11:09:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie