Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2012-2015


Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Ożarowice uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015 wraz z informacją o kształtowania się długu i o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2015 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę III/24/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2011-2023 z dniem 01.01.2012.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.


Załącznik Nr 1
(dodane:2012-01-05 10:17:50)
Załącznik Nr 2
(dodane:2012-01-05 10:18:31)
Załącznik Nr 3
(dodane:2012-01-05 10:20:32)
Autopoprawka do WPF
(dodane:2012-01-05 11:11:32)
Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  05‑01‑2012 10:16:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  05‑01‑2012 10:16:51
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2012 11:11:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie