IV Kwartał


Informacja roczna z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm./, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarowice za 2008 rok:

Budżet Gminy Ożarowice uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą nr XII/143/2007 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 13.193.730 zł, a po stronie wydatków 16.193.730 zł. W trakcie roku budżet gminy był zmieniany i na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zaplanowane w wysokości 14.204.901,04 zł, a wykonane w wysokości 16.471.888,86 zł. Plan po zmianach wydatków budżetowych wyniósł 17.920.611,04 zł a został wykonany w kwocie 16.908.292,72 zł. Wykonanie budżetu gminy zakończyło się wynikiem ujemnym, który wyniósł 436.403,86 zł.

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2008 rok przedstawia poniższa tabela.

Plan 2008 roku

WYKONANIE

%

Wyszczególnienie

po zmianach

2008 r.

wykonania

I.

DOCHODY

14.204.901,04

16.471.888,86

115,96

w tym :

- dochody własne

8.277.617,00

10.534.193,46

127,26 %

- subwencja ogólna

3.201.881,00

3.201.881,00

100,00 %

- dotacje celowe

1.408.227,17

1.418.639,04

100,74 %

- dotacje rozwojowe

28.734,87

28.734,87

100,00 %

- środki na dofinansowanie inwestycji

pozyskane z innych źródeł

1.288.441,00

1.288.440,49

100,00 %

II.

WYDATKI

17.920.611,04

16.908.292,72

94,35 %

w tym :

- wydatki majątkowe

5.067.003,00

4.864.670,62

96,01 %

w tym: dotacje majątkowe

215.000,00

206.168,88

95,89 %

- wydatki bieżące

12.853.608,04 zł

12.043.622,10

93,70 %

w tym: wydatki rzeczowe

6.355.655,00

5.882.201,18

91,61 %

wynagrodzenia i pochodne

5.239.425,04

5.022.352,35

95,86 %

obsługa długu publicznego

100.000,00

67.703,12

67,70 %

dotacje

1.075.318,00

1.071.365,45

99,63 %

poręczenia i gwarancje

83.210,00

-

NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)

- 3.715.710,00

- 436.403,86

2. Zobowiązania wymagalne:

Zobowiązania wymagalne w kwocie 40.175,61 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane:

Dział

Nazwa

Plan

w zł

Plan po zmianach w zł

Wykonanie

w zł

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

-

60.078,17

60.077,45

100

· dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji

· dotacja celowa na zadania zlecone

39.975

20.103,17

39.975,00

20.102,45

100

100

600

Transport i łączność

179.400

179.400

100

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

179.400

179.400

100

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.259.413

1.259.413

1.256.912,97

99,80

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

1.109.041

150.372

1.109.041

150.372

1.109.040,49

147.872,48

100

98,34

750

Administracja publiczna

43.970

44.870

44.754,08

99,74

· dotacja celowa na zadania zlecone

43.970

44.870

44.754,08

99,74

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.500

2.240

2.239,90

100

· dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

· dotacja celowa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu

2.500

2.100

140

2.100,00

139,90

100

99,83

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

9.971

31.052,00

311,42

· dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

· dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

-

9.971

21.081,00

9.971,00

-

100

801

Oświata i wychowanie

42.055

141.436

137.041,37

96,89

· dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące

· dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

· dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

33.064

8.991

-

82.585

14.459

44.392

82.529,29

14.432,87

40.079,21

99,93

99,82

90,28

851

Ochrona zdrowia

50

50,00

100

· dotacja celowa na zadania zlecone

50

50,00

100

852

Pomoc społeczna

947.191

937.870,87

934.574,11

99,65

· dotacja celowa na zadania zlecone

· dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

· dotacje rozwojowe

845.281

101.910

-

794.357,00

114.779,00

28.734,87

791.751,93

114.087,31

28.734,87

99,67

99,40

100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

90.074

89.712,52

99,66

· dotacja na dofinansowanie zadań własnych

· dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

-

-

82.899

7.175

82.537,52

7.175,00

99,56

100

Razem

2.295.129

2.725.403,04

2.735.866,40

100,38

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2008 roku:

W 2008 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 1.277.534,13 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

Dotacje na wydatki bieżące

1.075.318

1.071.365,45

801

Oświata i wychowanie

294.018

290.065,45

80101

Szkoły podstawowe

294.018

290.065,45

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

294.018

290.065,45

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

701.300

701.300,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

544.400

544.400,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury

544.400

544.400,00

92116

Biblioteki

156.900

156.900,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury

156.900

156.900,00

926

Kultura fizyczna i sport

80.000

80.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

80.000

80.000,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

80.000

80.000

Dotacja na wydatki majątkowe

215.000

206.168,68

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

215.000

206.168,68

40002

Dostarczanie wody

215.000

206.168,68

- dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych zakładów budżetowych

215.000

206.168,68

Razem

1.290.318

1.277.534,13

5. Poręczeń i gwarancji udzielone innym podmiotom.

Udzielono gwarancji bankowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, na zabezpieczenie zwrotu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dotacji na wyposażenie nowopowstałych miejsc pracy. Gwarancji udzielono do kwoty 33.210 zł od dnia 28.04.2008 r. do dnia 31.07.2010 r., w 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 - etap IV" do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2011 roku. W 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2007 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

L.p

Imię i nazwisko/nazwa podatnika/

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi w zł

Odsetki w zł

1.

Leszek Socha

umorzenie p.p

5.209,60

435,00

2.

Leszek Socha

rozłożenie na raty p.p

10.419,20

-

3.

Barbara Wyszyńska

umorzenie

45,00

-

4.

Waldemar Wróbel

rozłożenie na raty p.p

3.252,00

19,00

5.

Stanisław Krasowski

umorzenie

1.620,00

10,00

6.

Jarosław Krasowski

rozłożenie na raty p.p

1.025,00

7.

Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice

umorzenie

773,00

15,00

8.

Starosta Tarnogórski

umorzenie

42.908,20

11.250,00

9.

WZPHU "AMADO" A.Bochenek

zwolnienie p.p

26.252,00

-

10.

PTH "MATERTRANS" M.Bednarek

zwolnienie p.p

19.660,00

-

11.

KOMPLET" Sp. z o.o

zwolnienie p.p

78.719,00

-

Razem

189. 883,00

11.729,00

Wójt Gminy

- mgr inż. Grzegorz Czapla -


Sprawozdanie opisowe za 2008 rok
(dodane:2009-08-24 14:47:41)
Załączniki do sprawozdania
(dodane:2009-08-24 14:48:24)
Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  12‑05‑2009 12:21:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑05‑2009 12:21:08
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2009 14:48:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie