IV kwartał


Informacja roczna z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm/, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za 2007 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarowice za 2007 rok:

Budżet Gminy Ożarowice uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą nr III/31/2006 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 16.763.700 zł, a po stronie wydatków 19.763.700 zł. W trakcie roku budżet gminy był zmieniany i na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zaplanowane w wysokości 18.921.873 zł, a wykonane w wysokości 18.977.347,69 zł. Plan po zmianach wydatków budżetowych wyniósł 21.217.117 zł a został wykonany w kwocie 19.242.511,24 zł. Wykonanie budżetu gminy zakończyło się wynikiem ujemnym, który wyniósł 265.163,55 zł.

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2007 rok przedstawia poniższa tabela.

Plan 2007 roku

WYKONANIE

%

Wyszczególnienie

po zmianach

2007 r.

wykonania

I.

DOCHODY

18.921.873,00

18.977.347,69

100,29 %

w tym :

- dochody własne

8.355.892,00

9.756.516,84

116,76 %

- subwencja ogólna

2.775.737,00

2.775.737,00

100,00 %

- dotacje celowe

2.430.427,00

2.194.318,87

90,29 %

- środki na dofinansowanie inwestycji

pozyskane z innych źródeł

5.359.817,00

4.250.774,98

79,31 %

II.

WYDATKI

21.217.117,00

19.242.511,24

90,69 %

w tym :

- wydatki majątkowe

9.311.113,00

8.326.704,05

69,00 %

w tym: dotacje majątkowe

356.210,00

346.710,00

97,33 %

- wydatki bieżące

11.906.004,00

10.915.807,19

91,68 %

w tym: wydatki rzeczowe

6.123.545,00

5.355.728,48

87,46 %

wynagrodzenia i pochodne

4.764.113,00

4.604.837,43

96,66 %

obsługa długu publicznego

100.000,00

57.378,25

57,38 %

dotacje

918.346,00

897.863,03

97,77 %

NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)

- 2.295.244,00

- 265.163,552. Zobowiązania wymagalne:

Zobowiązania wymagalne w kwocie 10.980,47 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

3. Dotacje otrzymane:

Plan 2007 roku

WYKONANIE

Dział

Wyszczególnienie

po zmianach

2007 r.

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.814,00

13.813,79

- dotacja otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej

13.814,00

13.813,79

700

Gospodarka mieszkaniowa

683.444,00

535.571,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

679.656,00

531.783,00

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

3.788,00

3.788,00

750

Administracja publiczna

45.828,00

45.828,00

- dotacja na zadanie zlecone w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw obronnych

45.828,00

45.828,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11.190,00

11.187,36

- dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru

wyborców

2.220,00

2.220,00

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

- dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do rady gminy i wyboru wójta

8.830,00

140,00

8.828,58

138,78

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.907,00

9.907,00

- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej

9.907,00

9.907,00

801

Oświata i wychowanie

235.868,00

153.822,22

- dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego

w pierwszych klasach szkół podstawowych i kontynuacja w klasach drugich

11.868,00

7.788,38

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

16.208,00

16.161,54

- dotacja na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego

2.000,00

2.000,00

-dotacja realizowana w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni

6.003,00

6.003,00

- dotacja na projekt realizowany w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach

89.908,00

79.465,54

- dotacja na projekt realizowany w porozumieniu z Miastem i Gminą Koziegłowy.

102.196,00

34.718,76

- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich

1.453,00

1.453,00

- dotacja na zainstalowanie monitoringu wizyjnego w gimnazjum

6.232,00

6.232,00

851

Ochrona zdrowia

100,00

100,00

- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniający kryterium dochodowe

100,00

100,00

852

Pomoc społeczna

958.009,00

955.891,76

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne

814.615,00

813.734,60

- dotacja na opłacanie składek od zasiłków stałych

2.688,00

2.592,90

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych

30.144,00

29.098,00

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych

10.000,00

9.904,26

- dotacja na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej

91.562,00

91.562,00

- dotacja na dożywianie uczniów

9.000,00

9.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98.453,00

94.383,48

- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej

pomocy materialnej dla uczniów

10.213,00

10.213,00

- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży "Cenisz swój czas - wypoczywaj aktywnie"

69.300,00

69.298,28

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

10.660,00

10.660,00

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne

lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

8.280,00

4.212,20

900

Kultura fizyczna i sport

320.000,00

320.000,00

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

320.000,00

320.000,00

OGÓŁEM:

2.376.613,00

2.140.504,614. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2007 roku:

W 2007 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 1.274.556 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

1

2

3

4

5

801

Dotacje na wydatki bieżące

Oświata i wychowanie

286.846,00

266.363,03

80101

Szkoły podstawowe

286.846,00

266.363,03

- dotacja na prowadzenie działalności

oświatowej dla Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Pyrzowicach

286.846,00

266.363,03

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

556.500,00

556.500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

414.000,00

414.000,00

- dotacja do usług kulturalnych świadczonych

przez ośrodek kultury na rzecz

mieszkańców gminy

414.000,00

414.000,00

92116

Biblioteki

142.500,00

142.500,00

- dotacja do usług kulturalnych świadczonych

przez Gminna Bibliotekę Publiczną na rzecz

mieszkańców gminy

142.500,00

142.500,00

926

Kultura fizyczna i sport

75.000,00

75.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

75.000,00

75.000,00

- dotacja dla Ludowych Klubów Sportowych

w Ożarowicach i Zendku na

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

dzieci i młodzieży w 2007 roku

75.000,00

75.000,00

Ogółem

918.346,00

897.863,03

400

Dotacje na wydatki majątkowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

339.500

330.000

40002

Dostarczanie wody

339.500

330.000

- dotacja na dofinansowanie kosztów remontu biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach, budowę wodociągu na ul. Jeziornej w Ossach - Niezdarze, na modernizację wodociągu w Tąpkowicach oraz na zakup zgrzewarek do rur wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

339.500

330.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.710

16.710,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16.710

16.710,00

- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup inwestycyjny "samochodu pożarniczego specjalnego" - podnośnika hydraulicznego.

16.710

16.710,00

Razem

356.210,00

346.710,005. W 2007 roku Gmina Ożarowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym

podmiotom.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2007 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

L.p

Imię i nazwisko/nazwa podatnika/

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi w zł

Odsetki w zł

1.

Beata Hanak, Szymończyk Artur

umorzenie - udzielono pomocy publicznej ze względu na trudną sytuację finansową

803,00

-

2.

Elżbieta Turlik

odroczenie terminu płatności

16.799,00

17,00

3.

Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice

umorzenie ze względu na brak dochodów

771,00

-

4.

MULTI-HEKK Nieruchomości

umorzenie - udzielono pomocy publicznej ze względu na trudną sytuację finansową

4.658,00

175,00

5.

WZPHU "AMADO" A.Bochenek

zwolnienie - udzielono pomocy publicznej, Strefa Aktywności Gospodarczej

26.494,00

-

6.

PTH "MATERTRANS" M.Bednarek

zwolnienie - udzielono pomocy publicznej, Strefa Aktywności Gospodarczej

12.642,00

-

7.

"KOMPLET" Sp. z o.o

zwolnienie - udzielono pomocy publicznej, Strefa Aktywności Gospodarczej

69.104,00

Razem

131.271,00

192,00
Sprawozdanie opisowe za 2007 rok
(dodane:2009-08-24 14:40:43)
Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  27‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2009 14:40:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie