2017r.


Kadencja 2014-2018

22‑11‑2017 10:39:23

Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-01-31 13:06:15)

Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-01-31 13:10:00)

Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2017 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bez...

(dodane:2017-01-31 13:14:03)

Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

(dodane:2017-01-31 13:15:19)

Uchwała Nr XXV/283/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

(dodane:2017-01-31 13:19:04)

Uchwała Nr XXVI/284/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

(dodane:2017-03-02 08:53:51)

Uchwała Nr XXVI/285/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-03-02 08:56:55)

Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-03-02 08:59:32)

Uchwała Nr XXVI/287/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ożarowice do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz ak...

(dodane:2017-03-02 09:04:10)

Uchwała Nr XXVI/288/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-03-02 09:08:40)

Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-03-02 09:12:43)

Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-03-02 09:13:34)

Uchwała Nr XXVI/291/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-03-02 09:14:17)

Uchwała Nr XXVI/292/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-03-02 09:15:02)

Uchwała Nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarowice na lata 2017-2032"

(dodane:2017-03-02 09:18:21)

Uchwała Nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarowice na lata 2017-2032" - załącznik

(dodane:2017-03-02 09:39:45)

Uchwała Nr XXVI/294/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celiny

(dodane:2017-03-02 09:48:57)

Uchwała Nr XXVI/295/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niezdara

(dodane:2017-03-02 09:50:08)

Uchwała Nr XXVI/296/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ossy

(dodane:2017-03-02 09:51:08)

Uchwała Nr XXVI/297/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ożarowice

(dodane:2017-03-02 09:52:44)

Uchwała Nr XXVI/298/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pyrzowice

(dodane:2017-03-02 09:53:26)

Uchwała Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tąpkowice

(dodane:2017-03-02 09:54:06)

Uchwała Nr XXVI/300/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ożarowice

(dodane:2017-03-02 09:57:21)

Uchwała Nr XXVII/301/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

(dodane:2017-04-06 13:08:07)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.348.2017 z dnia 11 maja 2017 roku do Uchwały Nr XXVII/301/2017 - nieważność w części, określonej w § 1 pkt 3 uchwały wraz z załącznikiem Nr 3 do uchwały

(dodane:2017-05-19 09:27:56)

Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-04-06 13:09:47)

Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-04-06 13:11:58)

Uchwała Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/283/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania....

(dodane:2017-04-06 13:15:25)

Uchwała Nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2017 roku

(dodane:2017-04-06 13:17:50)

Uchwała Nr XXVII/306/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji oraz obrad komisji problemowych Rady Gminy Ożarowice oraz udostępnienie za...

(dodane:2017-04-06 13:20:30)

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do Uchwały Nr XXVII/306/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji oraz obrad komisji problemowy...

(dodane:2017-05-15 15:29:27)

Uchwała Nr XXVII/307/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

(dodane:2017-04-06 13:22:33)

Uchwała Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic

(dodane:2017-04-06 13:23:20)

Uchwała Nr XXVII/309/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

(dodane:2017-04-06 13:23:56)

Uchwała Nr XXVII/310/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej występującej w Uchwale Nr XVII/178/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nier...

(dodane:2017-04-06 13:27:44)

Uchwała Nr XXVII/311/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

(dodane:2017-04-06 13:29:08)

Uchwała Nr XXVII/312/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/337/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomoścu gruntowych

(dodane:2017-04-06 13:31:44)

Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

(dodane:2017-04-06 13:33:01)

Uchwała Nr XXVII/314/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administarcyjnych sołectwa Ożarowice zatwierdzonego uchwałą Rady...

(dodane:2017-04-06 13:36:43)

Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administarcyjnych sołectwa Pyrzowice zatwierdzonego uchwałą Nr X....

(dodane:2017-04-06 13:39:17)

Uchwała Nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej ograniczon....

(dodane:2017-04-06 13:43:14)

Uchwała Nr XXVII/317/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice

(dodane:2017-04-06 13:45:31)

Uchwała Nr XXVII/318/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarowice, dla kandydatów zamieszkałych p....

(dodane:2017-04-06 13:49:07)

Uchwała Nr XXVII/319/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administarcyjnych sołectwa Ossy zatwierdzonego Uchwałą Rady Gmin....

(dodane:2017-04-06 13:51:26)

Uchwała Nr XXVII/320/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie Tąpkowice w obrębie ul. Wesoła i Zwycię....

(dodane:2017-04-06 13:53:41)

Uchwała Nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ożarowice, dotyczących wejścia Gminy Ożarowice do tworzonego związku metropolitalnego

(dodane:2017-04-19 11:38:09)

Uchwała Nr XXVIII/322/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-04-19 11:46:13)

Uchwała Nr XXVIII/323/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-04-19 11:53:47)

Uchwała Nr XXVIII/324/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

(dodane:2017-04-19 11:58:21)

Uchwała Nr XXIX/325/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Ożarowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2...

(dodane:2017-05-23 12:09:15)

Uchwała Nr XXIX/326/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulic w sołectwach Tąpkowice i Niezdara

(dodane:2017-05-23 12:11:28)

Uchwała Nr XXIX/327/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-05-23 12:14:44)

Uchwała Nr XXIX/328/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-05-23 12:15:36)

Uchwała Nr XXIX/329/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-05-23 12:17:42)

Uchwała Nr XXIX/330/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

(dodane:2017-05-23 12:18:34)

Uchwała Nr XXIX/331/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

(dodane:2017-05-23 12:21:14)

Uchwała Nr XXIX/332/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostkę organizacyjną Gminy Ożarowice działającą pod nazwą e działającą pod nazwą "Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice ...

(dodane:2017-05-23 12:23:29)

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.385.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku - nieważność Uchwały Nr XXIX/332/2017

(dodane:2017-07-05 10:16:17)

Uchwała Nr XXIX/333/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice"

(dodane:2017-05-23 12:24:55)

Uchwała Nr XXIX/334/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ożarowice

(dodane:2017-05-23 12:39:55)

Uchwała Nr XXIX/335/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-05-23 12:41:30)

Uchwała Nr XXIX/336/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-05-23 12:42:40)

Uchwała Nr XXX/337/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

(dodane:2017-07-06 09:48:58)

Uchwała Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

(dodane:2017-07-06 09:50:23)

Uchwała Nr XXX/339/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-07-06 09:51:48)

Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-07-06 09:52:59)

Uchwała Nr XXX/341/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawn...

(dodane:2017-07-06 09:57:57)

Uchwała Nr XXX/342/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecj...

(dodane:2017-07-06 10:01:02)

Uchwała Nr XXX/343/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "B...

(dodane:2017-07-06 10:04:34)

Uchwała Nr XXX/344/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa grogi gminnej.....

(dodane:2017-07-06 10:16:50)

Uchwała Nr XXX/345/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obniżonego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Gmin...

(dodane:2017-07-06 10:21:19)

Uchwała Nr XXX/346/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

(dodane:2017-07-06 10:22:31)

Uchwała Nr XXX/347/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

(dodane:2017-07-06 10:25:47)

Uchwała Nr XXX/348/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

(dodane:2017-07-06 10:26:25)

Uchwała Nr XXX/349/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

(dodane:2017-07-06 10:27:07)

Uchwała Nr XXX/350/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

(dodane:2017-07-06 10:28:04)

Uchwała Nr XXX/351/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania delegata do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"...

(dodane:2017-07-06 10:31:17)

Uchwała Nr XXX/352/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia delegata do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"...

(dodane:2017-07-06 10:34:48)

Uchwała Nr XXX/353/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku

(dodane:2017-07-06 10:38:58)

Uchwała Nr XXX/354/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Ożarowice

(dodane:2017-07-06 10:40:33)

Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ożarowice instrumentami płatniczymi

(dodane:2017-07-06 10:45:57)

Uchwała Nr XXXI/356/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2017-2028

(dodane:2017-09-05 11:47:59)

Uchwała Nr XXXI/357/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok

(dodane:2017-09-05 11:49:59)

Uchwała Nr XXXI/358/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania majątku Gimnazjum w Ożarowicach

(dodane:2017-09-05 11:51:48)

Uchwała Nr XXXI/359/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Zespołowi Oświaty i Wychowan...

(dodane:2017-09-05 11:54:36)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  02‑01‑2017 09:30:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  02‑01‑2017 09:30:29
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2018 14:17:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie