Budżet


Uchwała Nr XII/143/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 165, 167,168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.193.730 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.193.730 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznik Nr 2

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 541.159 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.000.000 zł

§ 4

1. Prognozowane przychody w wysokości 4.085.303 zł

w tym na pokrycie:

- deficytu w wysokości 3.000.000 zł

z tytułu :

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych

termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem

odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa

publicznego wysokości 2.000.000 zł oraz modernizacją źródeł ciepła i

termomodernizacją budynków indywidualnych w wysokości 1.000.000 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości 721.019 zł

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 364.284 zł

2. Prognozowane rozchody w wysokości 1.085.303 zł

- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 126.982 zł

- na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 958.321 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł

Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 891.751 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12.500 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 5a

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 180.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 1.075.000 zł

w tym: dotacja z budżetu 50.000 zł

2) wydatki 1.075.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury w wysokości 621.300 zł

2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 270.206 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 12.000 zł

2) wydatki - 24.200 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego w wysokości 42.055 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Ustala się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 50.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku w łącznej kwocie 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,

2) samodzielnego zaciągania w 2008 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

3) dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  09‑01‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  09‑01‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2008 08:11:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie