utrzymanie czystości i porządku w gminach -nowe zasadyZ dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz.897). Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Ustawa ta w sposób zasadniczy zmienia dotychczasowy model postępowania z odpadami wytwarzanymi przez indywidualnych ludzi, wymuszając na nich obowiązkową segregację, zmieniając zasady i wysokości ponoszonych opłat za odbiór i unieszkodliwianie.
Zgodnie z decyzjami rządowymi Rada Gminy w drodze uchwały:
dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę tej opłaty, określiła termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali zbierane odpady na terenie nieruchomości jednemu podmiotowi wskazanemu przez gminę, wyłonionemu w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne złożonej do Wójta Gminy samodzielnie wyliczy miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych, którą będzie uiszczał na wskazane konto Gminy.

WIĘCEJ INFORMACJI

WAŻNE:
Do poniższych formularzy prosimy dołączyć zgodę (informację) dot. przetwarzania danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

DEKLARACJA D0-1 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (od 01.02.2020r)

DEKLARACJA D0-1 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (od 01.08.2016r do 31.01.2020r)

DEKLARACJA D0-2 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (od 01.02.2020r)

DEKLARACJA D0-4 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (od 01.08.2016r do 31.01.2020r)
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (obowiązuje od 2014r do 31.07.2016r)
 

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  22‑02‑2013 15:55:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  22‑02‑2013 15:55:50
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2024 09:18:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie