Zarządzenie Nr 4/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok


Zarządzenie Nr 4/2002

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2002r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/,

oraz pkt 12 Uchwały Nr XXXIV/204/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku

Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach i rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

10

10

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10

-

01030

Izby rolnicze

-

10

285

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

-

10

600

Transport i łączność

65.000

65.000

60016

Drogi publiczne gminne

65.000

65.000

4210

4300

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zakup usług remontowych

50.000

15.000

-

-

-

65.000

750

Administracja publiczna

23.000

23.000

75022

Rady gmin

4.000

4.000

3030

4210

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

4.000

-

-

-

1.000

3.000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

75023

Urzędy gmin

19.000

19.000

4210

4260

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19.000

-

-

-

3.000

16.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000

1.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.000

1.000

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1.000

-

-

1.000

851

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.000

3.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

3.000

-

-

3.000

853

Opieka społeczna

3.128

3.128

85319

Ośrodki pomocy społecznej

3.128

-

4010

4110

4120

4410

4430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

1.759

815

204

200

150

-

-

-

-

-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

-

3.128

3110

Świadczenia społeczne

-

3.128

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.100

20.100

90003

Oczyszczanie miast i wsi

5.000

5.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

5.000

-

-

5.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15.100

15.100

4270

4210

4260

Zakup materiałów remontowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

15.100

-

-

-

9.400

5.700

926

Kultura fizyczna i sport

3.230

3.230

92695

Pozostała działalność

3.230

3.230

4270

4210

4300

Zakup usług remontowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

3.230

-

-

-

3.100

130

Razem:

118.468

118.468

2. Dokonać przesunięć po stronie dochodów i wydatków w dziale między rozdziałami i

paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

853

po stronie dochodów

Opieka społeczna

1.423

1.423

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

1.423

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

1.423

-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

-

1.423

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-

1.423

853

po stronie wydatków

Opieka społeczna

1.423

1.423

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

1.423

-

3110

Świadczenia społeczne

1.423

-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

-

1.423

3110

Świadczenia społeczne

-

1.423

u z a s a d n i e n i e

Powyższych przesunięć dokonano w celu skorygowania błędnie wprowadzonych zmian w uchwale Nr 153/2002 Zarządu Gminy Ożarowice.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2003
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie