Zarządzenie Nr 1/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok


Zarządzenie Nr 1/2002

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2002 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/, oraz pkt 12 Uchwały Nr XXXIV/204/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 3.288 zł

po stronie dochodów o kwotę 3.288 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami o kwotę 1.120 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. - 80195 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.951 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85495 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 217 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.288 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.120 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 1.951 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85495 - Pozostała działalność

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 217 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 750 - Powyższe środki przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011 - 1169/2002

z dnia 15listopada 2002 roku przeznaczone są na sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych według nowego wzoru z Komendy Powiatowej Policji.

Dz. 801 i 854 - Wojewoda Śląski dec. Nr FB.I. 3011 - 1164/2002 przyznał dotację na odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach i rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

19.000

19.000

01010

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa

19.000

19.000

4010

4110

4270

4300

4430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

14.000

3.000

-

-

2.000

-

-

6.000

13.000

-

750

Administracja publiczna

19.800

19.800

75022

Rady gmin

3.000

3.000

3030

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług pozostałych

3.000

-

-

3.000

75023

Urzędy gmin

14.000

14.000

4110

4210

4260

4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Energia

Zakup usług pozostałych

7.000

7.000

-

-

-

-

4.000

10.000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

75095

Pozostała działalność

2.800

2.800

4210

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

2.800

-

-

2.800

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

735

735

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

735

735

3030

4110

4120

4210

4300

4410

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

108

-

-

53

574

-

-

378

52

-

-

305

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.000

5.000

3030

4210

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

-

5.000

801

Oświata i wychowanie

108.123

108.123

80101

Szkoły podstawowe

65.526

58.002

3020

4010

4110

4120

4210

4270

4300

44406060

Nagrody i wyn. nie zal. do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na ZFŚS

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

5.856

49.568

8.498

818

-

-

-

786

-

-

-

-

-

25.318

18.180

10.000

-

4.504

80110

Gimnazja

25.459

14.000

3020

4010

4110

4240

4270

4280

44406060

Nagrody i wyn. nie zal. do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Odpisy na ZFŚS

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

4.323

7.677

1.742

-

9.600

495

1.622

-

-

-

-

7.000

-

-

-

7.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

7.000

80114

Zespoły ekonomiczno - administr. szkół

5.868

5.868

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3020

4010

4110

4120

4210

4260

4300

Nagrody i wyn. nie zal. do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

-

4.371

786

111

-

600

-

65

-

-

-

3.303

-

2.500

80146

Dokształcania i doskonalenie nauczycieli

9.075

-

4300

Zakup usług pozostałych

9.075

-

80195

Pozostała działalność

2.195

23.253

2570

4260

4270

4300

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

-

-

-

2.195

5.000

200

18.053

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.448

26.448

85404

Przedszkola

17.649

25.448

3020

4010

4110

4120

4210

4270

4300

4440

Nagrody i wyn. nie zal. do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na ZFŚS

2.165

6.750

6.593

817

-

-

-

1.324

-

-

-

-

16.144

7.554

1.750

-

85401

Świetlice szkolne

8.799

1.000

4010

4110

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Odpisy na ZFŚS

6.134

-

2.665

-

1.000

-

851

Ochrona zdrowia

8.500

8.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8.500

8.500

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

8.500

-

-

8.500

853

Opieka społeczna

8.554

8.554

85314

Zadania zlecone

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

272

272

3110

4110

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

272

-

-

272

85319

Zadania własne

Ośrodki pomocy społecznej

4.810

4.810

4010

4040

4210

4300

4430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

4.000

810

-

-

-

-

-

2.000

2.610

200

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

3.472

-

3110

Świadczenia społeczne

3.472

-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

-

3.472

3110

Świadczenia społeczne

-

3.472

926

Kultura fizyczna i sport

8.700

8.700

92695

Pozostała działalność

8.700

8.700

4210

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8.700

-

-

8.700

Razem:

204.860

204.860

u z a s a d n i e n i e

Przesunięć planu dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania przyznanych przez Radę Gminy środków.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2003
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie