Granice i siedziby obwodów głosowania


Uchwała Nr XX/117/2000

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 czerwca 2000 roku.

__________________­­­­_______________

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz

siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na postawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn.zmianami) oraz art.22 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Utworzyć na terenie gminy Ożarowice 4 stałe obwody głosowania

2. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji

wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały

3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do podania do wiadomości publicznej w terminie do 17 września 2000 roku informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przez rozplakatowanie obwieszczeń.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XX/ 117 /2000

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2000 roku

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowych komisji wyborczych

1

Sołectwo :

Ożarowice

Gimnazjum

w Ożarowicach

ul. Szkolna 10

2

Sołectwo :

Pyrzowice

Celiny

Szkoła Podstawowa

w Pyrzowicach

ul. Wolności 46

3

Sołectwo :

Niezdara

Ossy

Tąpkowice

Szkoła Podstawowa

w Tąpkowicach

ul. Kopernika 2

4

Sołectwo :

Zendek

Szkoła Podstawowa

w Zendku

ul. Główna 126


Zarządzenie Nr 23/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej na obszarze Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku art. 42 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do wyżej wymienionej Uchwały Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000 roku wprowadzić do ustalonego podziału Gminy Ożarowice na obwody głosowania z ustaleniem ich granic, numerów oraz siedzib komisji wyborczych w obwodzie głosowania nr 2 następującą zmianę:

- w pozycji: Siedziba obwodowych komisji wyborczych zmienić nazwę:

" Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach ul. Wolności 46"

na

"Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach ul. Wolności 46"

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  17‑03‑2009 10:51:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑03‑2009 10:51:45
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2009 12:47:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie