Nabór Partnerów do projektu pn: Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP


O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE PARTNERA

Gmina Ożarowice na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.), jako Wnioskodawca i lider projektu ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu związanego z "Wsparciem JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP".

Cele projektu

Planowany projekt ma na celu:

1) Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem.

2) Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.

3) Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego.

4) Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe;


Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera:

  • opracowanie koncepcji realizacji projektu;
  • napisanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Liderem koncepcję realizacji projektu
  • prowadzenie szkoleń
  • zakup sprzętu w ramach projektu
  • prowadzenie dokumentacji projektu
  • opracowanie narzędzi monitoringu

Wymagania wobec Partnera:

1) współpraca z Liderem projektu na etapie przygotowania projektu
i wniosku aplikacyjnego.

2) prowadzenie działalności od co najmniej 36 miesięcy (data rejestracji),

3) siedziba na terenie Polski,

4) dysponowanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu


Oferty, sporządzone w języku polskim, powinny zawierać:

1) Dane Podmiotu (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna);

2) Charakterystyka podmiotu wraz z podaniem obszaru działania

3) Potencjał Podmiotu do realizacji zadania:

a. zasoby ludzkie i organizacyjne będące w dyspozycji Partnera

b. proponowany sposób zarządzania przy realizacji działań w projekcie z wyszczególnieniem ról, podziału zadań i obowiązków oraz wskazanie sposobu koordynacji zadań).

4) Szczegółową koncepcję realizacji projektu

5) Proponowany budżet projektu

6) Wskazanie działań merytorycznych (zadań), które Partner chciałby realizować w ramach projektu

7) Doświadczenie Partnera w realizacji projektów realizowanych na obszarach wiejskich

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1) Aktualny statut bądź inny dokument określający zakres działalności organizacji (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty współpracy)

2) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,

4) Dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się
o współpracę za ostatni zamknięty rok (Sprawozdanie: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

5) Dokumenty potwierdzające posiadanie w dyspozycji odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji projektu, zarówno do realizacji zadań merytorycznych jak też do współzarządzania projektem

6) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy list intencyjny
i umowę partnerską będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym),

7) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Przy wyborze Partnera oceniane będą m. in.:

1) Potencjał Partnera

2) Szczegółowa koncepcja realizacji projektu

3) Proponowany budżet projektu

4) Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa;

5) Doświadczenie w realizacji zadań na obszarach wiejskich;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór partnera Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" należy składać w terminie do dnia 06 września 2013 r. do godz. 1000, osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice pok. nr. 11

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie i w sposób inny niż określono powyżej nie będą rozpatrywane.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu,

2) unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Ogłoszenie (plik pdf)
(dodane:2013-08-12 13:27:19)
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  12‑08‑2013 13:19:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  12‑08‑2013 13:19:40
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2015 09:02:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie