II Przetarg pisemny ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej przy lotnisku w Pyrzowicach z przeznaczeniem pod budowę parku naukowo technologicznego


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr działki 499/60 o powierzchni 1,9000 ha, położonej w okołolotniskowej strefie aktywności gospodarczej przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, ogłoszony na dzień 27 sierpnia 2013 roku - zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Ożarowice

ogłasza przetarg pisemny ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej przy lotnisku w Pyrzowicach z przeznaczeniem pod budowę
parku naukowo technologicznego

I. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Pyrzowicach (województwo śląskie, powiat tarnogórski) przy skrzyżowaniu ul. Centralnej i ul. Równoległej, obręb Pyrzowice km. 1 dod. 5 nr działki 499/60, o powierzchni 1,9000 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (terminal pasażerski oraz cargo).

Działka niezabudowana o powierzchni 1,9000 ha, teren płaski. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 130 x 144 m. Dłuższym bokiem przylegająca do ul. Równoległej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi tereny usługowo-produkcyjne i inżynieryjne, usługi inne, w tym centra logistyczne symbol - SK. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego oraz hoteli, parkingi i garaże oraz dojazdy nie wydzielone, urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przeznaczenie terenu w tej strefie to: zabudowa związana ze strefą ekonomiczną lotniska, przy realizacji nowej zabudowy maksymalna wysokość budynków do 4 kondygnacji nadziemnych - do 18, 0 m wysokości, łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu.

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Stan prawny nieruchomości:

Niezabudowana działka stanowi własność Gminy Ożarowice, posiada księgę wieczystą nr GL1T/00065014/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15, pokój nr 9

27 sierpnia 2013 roku o godz. 1000.

II. Informacje o przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości szczegółowo określonej w pkt. I.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie wniosą wadium w podanej niżej wysokości i formie.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 325 000,00 złotych (trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) powiększona o należny 23% podatek VAT tj.
764 750,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

4. Wadium wynosi 170.000,00 złotych (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

5. Wadium ma być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku (piątek) w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Ożarowice w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu nr 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012, w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, które należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice u Skarbnika Gminy - pok. Nr 7.

6. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie przez uczestnika, który przetarg wygra, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

7. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wpłacone wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

8. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Nie otwierać - przetarg na zbycie nieruchomości". Oferty należy składać do dnia 23.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice przy ul. Dworcowej 15, 42-625 Ożarowice - Biuro obsługi klienta, pokój nr 11, w godzinach 800- 1400 .

10. Część jawna przetargu - otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godz.10.00 (wtorek) w siedzibie urzędu - pokój nr 9.

11. Uczestnik przetargu biorący udział w części jawnej powinien okazać Komisji Przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, którego oryginał został dołączony do oferty pisemnej, upoważniający do reprezentowania oferenta w przetargu.

12. Wójt Gminy Ożarowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. W tym przypadku wpłacone wadia podlegają zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

13. Regulamin przetargu jest zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl w zakładce nieruchomości/zbycie.

III. Oferta pisemna powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę wraz z załączonym aktualnym wypisem z ewidencji gospodarczej lub KRS,

2. w przypadku, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzony przed notariuszem, upoważniający do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym objętym treścią niniejszego ogłoszenia,

3. datę sporządzenia oferty,

4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

5. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości,

7. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,

8. podpis oferenta.

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie przelewem na konto Gminy Ożarowice
nr 48 84670001 0000 2974 2000 0011 i winna być odnotowana na rachunku bankowym gminy najpóźniej na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Ożarowice prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 Kc).

Forma pisemnego przetargu ograniczonego determinowana jest celowością zagospodarowania oferowanej nieruchomości pod specyficzne potrzeby obejmujące budowę obiektów o charakterze technologiczno - naukowym.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 16, tel. nr 032/3818038 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wniesienia wadium.

Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu, które określone zostały w regulaminie przetargu, zamieszczone są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.plw zakładce nieruchomości/zbycie.


Zarządzenie Wójta dotyczące przetargu
(dodane:2013-06-21 08:41:23)
Informacja wytworzona przez:
Paweł Skop , w dniu:  21‑06‑2013 08:32:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑06‑2013 08:32:37
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2013 08:29:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie