index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ożarowice Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Urząd Gminy -> Wzory formularzy do pobrania -> utrzymanie czystości i porządku w gminach -nowe zasady

Od 1 LIPCA 2013r. ZMIENIŁ SIĘ SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY OŻAROWICE

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz.897). Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Ustawa ta w sposób zasadniczy zmienia dotychczasowy model postępowania z odpadami wytwarzanymi przez indywidualnych ludzi, wymuszając na nich obowiązkową segregację, zmieniając zasady i wysokości ponoszonych opłat za odbiór i unieszkodliwianie.
Zgodnie z decyzjami rządowymi Rada Gminy w drodze uchwały:
dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę tej opłaty, określiła termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali zbierane odpady na terenie nieruchomości jednemu podmiotowi wskazanemu przez gminę, wyłonionemu w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne złożonej do Wójta Gminy samodzielnie wyliczy miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych, którą będzie uiszczał na wskazane konto Gminy.

WIĘCEJ INFORMACJIPodmiot udostępniający informację Gmina Ożarowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Zbigniew Urbańczyk 2013-02-22 15:55  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Zbigniew Urbańczyk 2016-07-29 12:50  Historia zmian